iath-la-
vkosnd dk uke
vkosnd dk irk LFkkbZ
Hkou Hkw[k.M dk izdkj
iathdj.k /kujkf'k :Ik;s esa
tek dh frfFk
okil dh x;h /kujkf'k :Ik;s esa
psd la[;k
okilh dh frfFk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7485 jke fuokl xqIrk lksgu yky xqIrk] 40 Mh- HkwM cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2356.00
579342
24-05-86
7489 jke fd'kksj yYywjke] fcgkjhiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
3240.00
096982
05-03-94
7491 foJke flag txriqj iqjkuk 'kgj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
386.50
105907
03.6.68
7492 vkflQ vln eks- [kyhy vgen] 23 vkteuxj] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
7495 kkfgn vgen 'ke'kh lyhe vgen 'kelh] cgsM+h
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
2150.00
867340
31/03/84
7496 u;kc csxe Jh vgen vyh esEcj ,Dl uxj ikfydk cjsyh
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
7498 vjfoUn dqekj xqIrk xqIrk ,.M dEiuh] iwjuiqj] ihyhHkhr
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
-
-
-
7499 ".k vkSrkj ladV fogkjh dYkFk LVksj cM+k cktkj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
31-07-82
-
-
-
7502 gjLo:i fNnnw yky] bVkSvk 'kjhQ uxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2274.00
241009
15/7/85
7503 buk;r gqlSu xqjokjk cgsM+h] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
7505 jke ukjk;u eYgks=k nqykjh ukFk eYgks=k] LVsV cSad vkQ bfUM;k eqjknkckn
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
2758.00
416624
12-07-90
7506 Jh ';ke yky eky xksnke jksM] o'khj fofYaMx cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7507 jke yky xksnke jksM vkuUn Hkou] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
04-08-82
65.40
108167
29-11-88
7511 Mk0 eqLrkd vgen eksgYyk 'ks[kiqj okMZ u0 5 dLok cgsMh ftyk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
02-08-1982
-
-
-
7512 xksiky eksgu vxzoky ,l-,y-vxzoky] cjsyh dSUV
Plot 400 Y
4500.00
3/8/82
*
*
Refund
7513 ';keyky vxzoky erqjke vxzoky] dSUV] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
3/8/82
5250.00
241706
22-02-86
7514 fot; eksgu vxzoky ,l-,y- vxzoky] dSUV] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
3/8/82
-
-
-
7515 yfyrk izlkn Fkfi;ky 7@8 oh0vkbZ0 cktkj dSUV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
03-08-1982
424.00
585435
08-09-92
7516 Jherh vk'kkjkuh ,u-,u- vxzoky] iVukfcgkj
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
-
-
7517 vkse izdk'k lDlsuk gjLo:i eststj bykgkckn cSad ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
3800.00
586075
07-12-92
7519 Jh dSyk'k pUnz ekFkqj 294 ukFkZu jsyos gjFkyk dkyksuh eqjknkcknA
L.I.G-H
3000.00
06-08-82
3800.00
103432
08-01-88
7521 Jherh foeyk vxzoky jke xksiky xqIrk] 'kkgckn cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
2258.00
240382
03/05/85
7522 ykyrk flag xaxokj dsnkj flag xaxokj] jlhniqj Qjhniqj
MIG
5000.00
2/8/82
5562.50
874498
15-02-85
7523 cuokjh yky DokVj u0 18 Qykoj ysu ts-vkj-lh- lfdZy cjsyhA
L.I.G-H
300.00
02-08-1982
315.00
511180
08-11-1983
7526 Jh lqosjkr ?kks"k 11@34 prkrh ikjk 'kkgaxat vkxjkA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
Refund
7529 uhye ;kno Jh lqjs'k dqekj] bEihfj;y flusek] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2525.00
102472
05-12-87
7532 Jh n'kZu iky ,vj QkslZ LVs'ku cjsyh
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
-
-
-
7533 ts0ds0 diwj ,0Mh0&53] VSxksj xkMsZu] fnYyh
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
1137.00
224002
18-12-85
7534 /keZiky eYgks=k 156] NksVh xyh] nluk xsV] xkft;kckn
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
-
-
-
7536 jh eks0 'kdhj [kka 143 fcgkjhiqj
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
-
-
05-10-1985
7536 jkeizdk'k lDlsuk Jhiky cgknqj dalkiqj] nkrkxat] cnk;wa
Plot 400 Y
3500.00
14-8-82
-
*
Refund
7537 f=yksd pUnz egkohj izlkn] Fkkuk vykiqj cnk;w
Plot 400 Y
4500.00
2/8/82
5081.00
240827
18-6-85
7538 Jh eksgu flag cUnk 5@131 pkSiyk ftyk cjsyha
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
-
-
7540 vukj nsoh Lo0 j?kqojh lju lDlsuk] 348 vkokl fodkl dkyksuh] tudiqjh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
538.00
948907
9-1-02
7541 ek;k nsoh lDlsuk Lo0 j?kqohj lgk; lDlsuk] frokjh th dk efUnj lqHkk"k uxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
7543 fnyokjh csxe 111] ikl y{eh ujk;u efUnj dVjk ekujk;] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
03-08-82
664.50
625532
05-04-89
7546 jktsUnz izdk'k vkbZ0oh0vkj0vkbZ0 fMoh0 vkQ ,y0bZ0,l0 bTtr uxj] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
1280.00
305045
23-08-85
7547 tlohj flag nqjye flag] 435&ch jsyos dkyksuh jkstk 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
612.00
099630
15-04-87
7551 lq'khy dqekj mik/;k; jkds'k tSu] cktiqj 'kqxj QDVh uSuhrky jksM]
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
7553 bLyke mYyk dksgkM+kihj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
03-08-82
-
-
-
7554 fQjklr mYyk [kk e-ua-&132 xyh lksuk [kk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
03-08-82
-
-
-
7555 jktsUnz iky flag fo'uksbZ fo'uksbZ uxj] fctukSj
Plot 125 Y
1000.00
05-08-82
-
-
-
7556 fd'kkjs nsoh xq: n;ky eks0 tkVoiqjk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
24-08-05
-
-
-
7558 vkyksd vxzokyh ,p-lh- vxzoky] frygj 'kkgtgaiqj
Plot 400 Y
4500.00
2/8/82
-
-
-
7559 jkS'ku v[rj jQhd vgen] 160 'kkgckn] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
*
*
17-06-96
7560 dqoj nsoh lDlsuk QSDVh DokVZj ua&41@5 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
02-08-82
604.00
093173
18-12-86
7562 :isUnz flag j?kok egsUnz falg jkBksj] flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
2/8/82
6845.70
419787
18-07-91
7563 vkj0lh0 xks;y ,&6@225] if'pe fogkj] ubZ fnYyh&110063
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
-
-
-
7567 Jherh cyohj dkSj gjpju flag] cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
-
7573 uRFkq yky Vhdkjke] lSniqj pqUuh yky iks0 vk0 eqfM+;k vgen uxj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
7574 jke fd'kksj [kqjZe xkSfV;k 'kkgtgkiqj jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
656.25
108199
05-12-88
7575 txnh'k thou jke] xkSfV;k [kqjZe blkb;ksa dh iqfy;k 'kktgkaiqj jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
*
*
Refund
7577 folky vgen ukflj gqlSu] U;wfj;k gqlSuiqj ihyhHkhrA
E.W.S./H
500.00
23-08-82
-
-
-
7578 fot; f=ikBh fo'oukFk f=ikBh ,@,@ jkeiqjckx] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
3463.00
647858
20.10.00
7584 'kwjohj dkSj lkeus dksrokyh euhgkj xyh jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
2/8/82
-
-
-
7585 jktsUnz flag lrks"k flag ekWMy Vkmu] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/8/82
5100.00
240686
25-5-85
7586 xqj lsod flag ljnkj Njn flag] 629 Vh-ih-Vh- ,-,l-lh- ubZ fnYyhA
E.W.S./H
50.00
09-08-82
-
-
-
7588 Jh eu eksgu flag foYMj ,p0vkj0'kqxj QSDVjh usdiqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
393.75
624035
27-12-88
7590 jke izdk'k iqju yky] fogkjhiqj fpfM+ekjku fl0yk0] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
7591 Jh vkse izdk'k fcgkjhiqj fpMh ejku cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7592 lqjs'k pUnz feJk 197] xyh uokcku] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
1129.00
240373
01-05-85
7593 Jh /kS;Ziky flag vQlj dkyksuh ih0,0lh0 udfV;k cjsyh
L.I.G-H
3000.00
05-08-1982
-
-
-
7595 iqRru yky lqHkk"kuxj dklxjku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
7595 iqRlu yky jke izlkn] lqHkk"k cky okfVdk fcgkjhiqj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
05-08-82
-
-
-
7597 ohj flag izhre flag] vkneiqj fctukSj
MIG
5000.00
6/8/82
-
-
-
7597 eks0 vtgj [kka e-ua-&4@154 xyh xksiky vkVZ izsl cM+k cktkj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
*
*
07-03-91
7598 Jh ujsUnz iky flag lh 213 'kgnkuk dkysuh cjsyh
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
348.75
241366
18-01-86
7599 pUnziky flag fjNk] Hkqrk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2927.00
584956
24-08-92
7600 lq[knso flag Lo0 f=dksu flag] 221@ch] bTtruxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
564.00
240727
04-06-85
7601 Jh lrh'k dqekj 'khyk Hkou 263 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
31-07-1982
-
-
-
7602 fouksn dqekj 1263 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
31-07-1982
3600.00
585788
21.10.92
7605 tksfxUnj flag I;kjs flag] flg lsy xqnjh okyk 'kkgtgkWiqj
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1121.50
874479
08-02-85
7606 jktsUnz Lo:Ik ]';ke Lo:i lDlsuk] 101 iatkciqjk cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
6375.00
104221
05-03-88
7607 dsrdh JhokLro 370 eSdfu;j jksM+ izseuxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-08-1982
4047.50
418237
05-01-91
7608 Jherh dqlqe xxZ vkj-ds-vxzoky] jkeiqj ckx flfoy ykbUl
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
7610 fot; ohj flag LVsV cSad vkWQ bf.M;k] jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
3100.00
173265
15.12.94
7611 lquhy dqekj eYgks=k ,u-,u-eYgks=k] lsUVy cSad vkQ bfUM;k cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
5458.00
869694
09-08-84
7612 lqHkk"kpUnz jks'ku yky vkuUn] cfy;k] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
-
-
7614 mfeZyk xzke /keZiqjk Mk0 feyd ftyk jkeiqjA
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
4067.00
419710
02-07-91
7616 n;kjke nqyhjke] 498 dlcjku] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
5343.00
308791
07-06-86
7617 ujsU dqekj vxzoky 23&e<+hukFkZ] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
27-07-82
675.00
373482
11-10-89
7618 Hkjr dqekj xqIrk d`".k dqekj] 107 dwapk jru pkan cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
-
-
-
7619 egsUnz dqekj 'kekZ jke izlkn 'kekZ] vkyexhjhxat cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
*
*
37074
7620 'kksHkk lDlsuk v{k; dqekj] 135] flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
*
*
Refund
7621 Jh lqjs'k pUnz ik.Ms 56,0ih0vks0 cjsyh
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
-
-
-
7623 izeksn dqekj enku th-vkj-enku] dksrokyh jksM cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
5/8/82
5620.50
102406
19-11-87
7624 egs'k izlkn tk;loky jke nkl tk;oky] 447 yVwj cktkj] dSUV] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
616.00
099891
15-05-87
7624 v:.k dqek xqIrk 33 'kgckn (nhoku [kkuk) cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
2814.00
240922
10-04-92
7626 Mk- jk/kk d`".k lhrkjke] e-u- 202 eks- [ksjoku fcgkjhiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
7629 Jh gjh'kjke vk;Z lfj;krky ftyk uSuhrkya
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
-
-
-
7630 Jh Hkxr flag xzke fiifj;k dje iksLV 'kkgxat ihyhHkhrA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7631 egs'k pUnz `jkeHkjksls yky] fo".kq tujy LVksj] Qrstxat iwohZ
Plot 400 Y
4500.00
27-7-82
8085.00
948568
28-01-02
7632 izohu dqekj [kUuk euksgj yky [kUuk vkyeckx y[ku
MIG
5000.00
7/8/82
6083.00
094271
28-01-87
7633 Jh tqxsunz iky flag xzke fldUnjiqj vyhx
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7634 Jh eksgu yky ?kestk 313 jkeuxj ikuhir
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
413.75
416090
07-05-90
7635 jhrk vxzoky ds'ko lju vxzoky] 64 ctfj;k eksrhyky] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
1187.00
228763
21-06-86
7637 lq/kk foeyk
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
7638 qJherh d`".kk dqekjh pkoyk 195 [oktk dqrqc cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-82
5487.00
932808
26-12-02
7638 Jherh d`".k pkoyk 195 [oktk dqrqc] fcgkjhiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
7641 jke pUnz 'kekZ iz/kkukpk;Z eksrh yky usg: bUVj dkyst cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
4185.00
585831
27-09-86
7645 iznhi dqekj prqosZnh 89&, eSdfu;j jksM] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
26-7-82
2766.00
416022
21-04-90
7649 vkj-,u-xqIrk Jh oh-ds-xqIrk] Mh-bZ- QksUl] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
7650 izHkkr dqekj tkSgjh eSdsfu;j jksM fudV rkjk flusek cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
616.00
099853
08-05-87
7651 vejh'k dqekj eSdsfu;j jksM fudV rkjk flusek cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
616.00
099852
08-05-87
7655 ujs'k pU 'kekZ iwju pU] 140 flfoy ykbUl] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
1415.00
584957
24-08-92
7656 ruohj vyh 165bfUM;k czkl da0 izk0fy0 flVh jksM cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
02-08-82
4377.00
139266
18-10-93
7658 dkyh pju gksjh yky] 275] jcM+h Vksyk /khejks okyk dqqavk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
143.50
105465
30-04-88
7661 je'sk pUnz xqIrk jke nqykjs yky xqIrk] uSuhrky jksM cgsMh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
7662 cyojh flag dIrku flag] 8 ch-,e- ih-,-lh- cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
-
-
-
7664 larks"k vxzoky vfuy dqekj vxzoky jkeiqj ckx] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
27-7-82
*
*
28-11-95
7665 rksrkjke jLrksxh gjnkliqj ok;ka jkeuxj] ft0 cjsyhA
E.W.S./H
500.00
03-08-82
-
-
-
7666 gjh ukFk diwj 3@126 eks- lkSnkxjh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
2541.00
103848
01-02-88
7666 vske dkj :oLo feJ ewy pUnz feJ] dqdM+h [ksM+k ihyhHkhr
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
-
7669 xqjnhi flag lh&61 ,u0bZ9 jsyos dkykSuh pkSiyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
03-08-1982
3362.00
879507
13.07.85
7670 Mk- ekgs lpsUnz Mk- mCY;w oh-lDlsuk] 48 dksgkM+kihj
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
7671 jktiky vkuUn uxyk esjB
MIG
5000.00
4/8/82
7383.00
099800
19-01-94
7672 jktsLojh zxzke esgrjiqj uVgkSj ftyk fctukSjA
L.I.G-H
3000.00
04-08-1982
3412.50
240880
03-07-1985
7673 fo'ku dqekj vxzoky f'ko daekj] p<+kbZ uhe iVVh xyh cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
Refund
7676 Jh jes'k pUnz xqIrk ,;j QkslZ LVs'ku cjsyhA
L.I.G-H
300.00
02-08-1982
-
-
-
7678 Jh gjh'k pUnz izlknh yky jksM eqjknkoknA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7679 ykyk dk'khukFk ihlhlsB dksBh uk'k fl-yk- cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/8/82
-
-
Refund
7680 jkeHkjksls yky dfV;kj izkoSf/kd vf/k0 flVh LVs'ku jksM dqaojiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28-7-82
-
-
-
7681 pUnziky flag psrjke xaxokj] 681 'kkgckn] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
3/8/82
3791.50
868233
16-05-84
7682 jkts'oj ukFk nhukukFk] cjsyh
MIG
5000.00
3/8/82
-
-
Refund
7684 /kkfjeh ik.Ms 152 xk/khuxj cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
7685 uwj vgen [kka ekfyd U;w eksVj odlZ 1363 flfoy ykbUl cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
31-07-1982
3500.00
224007
18-12-85
7687 Jh lR; izdk'k 'kqDyk 35&,@63 jkeiqj ckx cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
7688 eqUuk yky 'kekZ cztyky 'kekZ] eqUuk yky 'kekZ dsUh; dkjkxkj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
7689 vks/kw fcgkjh yky y{eh ukjk;u lDlsuk] flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
-
-
Refund
7690 jktsUnz dqekj xqIrk vkj-ds-xqIrk] jcj QSDVh] ] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28-7-82
2608.00
761690
04-10-88
7693 fcUnw nqcs vkj-lh-nqcs] 69 ch-vkbZ-cktkj dSaV
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2658.70
419707
02-07-91
7694 v'kskd dqekj 79 lkgqdkjk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
3300.00
37038
15-05-95
7698 JhdkUr xqIrk 36@1 bTtruxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
7700 galeq[kh nsoh jktsU dqekj] eB dh pkSdh] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
7802 v;wc vgen kcjkfr fe;k] e-aua-] 205 ckx vgen vyh rkykc] cjsyha
E.W.S./H
500.00
24-08-05
670.80
625921
01-07-89
7804 dapu yrk ujsUnz dekj] 547 vkyexhjhxat eVdh pkSdh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
2566.50
105924
07-06-88
7807 tud fd'kksj 'kekZ y{eh ukjk;.k 'kekZ 439 fldykiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2475.00
101471
27-07-87
7809 larks'k flag ybZd flag] tksxhiqjk] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
7810 feFkys'k dqekjh cztHkw"k.k yky 128 flfoy ykbu] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2602.00
094270
28-01-87
7811 rkfgj gqlSu vlxr gqlSu] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2756.60
823757
11-11-91
7812 dey xqIrk fnus'k xwqIrk] dSyk'k Vkfdt fcfYMax] cnk;waA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
7813 /keZiky flag csnjke] txriqj ekyksxksnke] cnk;waA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1348.30
418544
10-02-91
7814 lrssUnz dqqekj gjh'k pUnz] vkVks LVksj dSyk'k Vkdht] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
7815 izeksn dqekj ';keyky] ckcw jksM eqdqV cnk;waA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
7816 'kQhd vgen eks0 gqlSu]
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1424.00
139119
24-06-93
7816 ys[kjkt 'kekZ fpEeu yky 'kekZ] 218 eks- ijokMh] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2749.10
823512
11-09-91
7817 ';ke cgknqj xzke elhr xat xkSfV;k eksguiqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
30-08-1982
355.00
241710
22-02-86
7820 Jh eks0tkfdj [kka 143 fcgkjhiqj
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3212.50
769866
14-03-1984
7821 teu flag 143] flfoy ykbu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
27-08-1982
-
-
-
7822 jk/ks ';ke iztkifr NnEeh yky] e-ua- 202 ckx czdVku cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
-
-
-
7824 fojsUnz falg gjn;ky flag] ehjaxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
2566.50
105530
17.5.88
7828 Jh lquhy dqekj Nkouh fdyk jkeiqj jksM cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
Refund
7831 yksdsUnz iky flag d`".k pUnz flag] mlSr cnka;w
MIG
5000.00
6/9/82
5750.00
241254
7.11.85
7835 ruohj vgen they vgen] iks0 /kkSjk VkaMk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
907.00
944037
17-10-02
7836 rqylh nsoh iks0vk0 gYnqvkuh ftyk vYeksM+kA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
*
*
11-03-99
7838 lq'khyk nsoh dDdM+ jktsU izlkn dDdM+] 120 fogkjhiqj [kf=;ku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
7839 Jh 'k;ke lqUnj yky dDdM 120 [kf=;ku fcgkjhiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
-
7841 Jherh ve`r dkSj edku u0 117 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
-
7844 fou; folfj;k Jh jkelgk; lDlsuk xksfoUn lgk; dksy fMiks izseuxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
27-08-1982
4457.00
647083
26.5.94
7846 bdjke vyh lS- dkbe vyh usdijkq] iqfyl ykbu] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2291.00
305081
02-09-85
7850 Jh tud flag xzke tkVo iqjk rg0 iwju iqj ihyhHkhrA
L.I.G-H
300.00
27-08-1982
-
-
-
7851 gfjfd'ku flag jkor ;w-,l-jkor]] 546 ,fj;k Hkksiky
Plot 400 Y
3500.00
7/9/82
-
-
Refund
7852 Jh y{e.k 109 flfoy ykbu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
7855 vkuUn flag xzke t[ksMk iV~Vh [kkl ijtk iks0 o ftyk vyeksMk
L.I.G-H
3000.00
06-09-82
3387.50
240716
30-05-85
7857 lqHkk"k pUnz ,MoksdsV 43 dqWojiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
02-09-1982
4025.00
971631
08-09-89
7859 Jhehr 'kdqUryk nsoh ?ku';ke flag jkBkSj] mM+yk rglhy cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
7860 izzzse VaMu ts-,u-VaMu] ;wukbZVsM cSad fy- jksM cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
2125.00
768907
19/1/84
7861 pUnk nsoh dsgjh flag pkSgku] mjyk vkoayk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
652.00
108159
28-11-88
7863 ohjk nsoh jke Hkjksls] dqgkM+kihj '250 cjsyha
E.W.S./H
500.00
02-09-82
654.00
108198
05-12-88
7866 Jherh fot; vjksjk MCyw&oh 18@113 fcgkjhiqj
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
4905.00
765312
25.3.98
7868 jke ukFk JhokLro esokjke] Vstjh vkWfQl ds ihNs dpgjh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
554.00
873081
29-11-84
7869 ujs'kiky xqIrk gksjh yky] fe/kkZu u;h oLrh chlyiqj jksM Qjhniqj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
04-09-82
1262.50
103430
08-01-88
7869 ulhj mYyk vekur mYyk] 7&ch 'kkgkckn ikl etkj 'kjkQr fe;ak cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
7870 jke xqIrk eaa'kkjke xqIrk fe/kkZu dLok QjhniqjA] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
04-09-82
*
*
Refund
7874 vfeuk csxe jbZl vgen ] 94 fogkjhiqj esejku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
7875 Jh vCnqy yrhQ 94 fcgkjhiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
4455.00
164765
20-08-94
7878 jke Lo:i txUukFk izlkn nkrkxat frygj 'kkgtgakiqj
MIG
5000.00
6/9/82
6796.00
374744
29-12-89
7880 izeksn dqekj flag vkj0lh0 flag] 353] lkgqdkjk] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
02-09-82
1681.00
608010
28-05-99
7881 eksgEen vdcj vCnqy djhe] xzke tqudh] cgM+h
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
7882 Jh eksgEn vdje vUlkjh xzke tke lkoUr tuwoh iksLV cgsMh ftyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
-
7883 eks- Qk:[k vUlkjh v- dnhj vUlkjh xzke tknqiqjk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2566.50
105934
06-09-88
7884 /keZ flag Hktu flag] 240 dksgkM+kihj cjsyha
E.W.S./H
500.00
04-09-82
-
-
-
7887 Jh ve`r iky flag 545 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
-
7888 Jh vkRe thr flag 545 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3612.50
099019
07-01-87
7889 bUnzs'k pUnz d';i ,l-,y-oS';] 181 tdkrh xyh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
3423.00
028128
24-02-00
7893 mfeZyk xks;y v'kksd dqekj xks;y] cynso lgk; rqykjke uthckckn 409 dUgS;k Vksyk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
2466.00
10-11-09
23-06-87
7896 d`".k dqekj gjlju yky] xzke ljhiqj fcFkjh pSuijq] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
-
-
-
7899 Jh fnokdj yky 59 , jktsUnz uxj vkbZoh0vkj0vkbZ cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
378.75
103452
11-01-88
7900 xqykc pUnz jke ljtq izlkn] vkbZ-oh-vkj-vkbZ- bTtruxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
-
-
-
7910 'kehe vgen [kku othj vgen [kku] eywdiqj ukyk viksftV lksi vkWQ jrukyky gyokbZ] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
7936 Jh eqgEen etgj mlekuh e0ua0964 eksgYyk 'kkgckn cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
-
-
-
7950 I;kjs yky mik/;k; 202 NksVh ceuiqjh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2971.60
164089
04-07-94
7985 folEcj pU :Ik pU] okWads dh Nkouh bTtruxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1170.00
241700
22-02-86
8204 jktsUnz iky flag ckcw flag] lqHkk"kuxj cjsyh
MIG
5000.00
3/9/82
6000.00
479567
25-10-86
8205 ujk;u flag ,p0D;w 6 dekUMsUV fMfotu }kjk 56 ,0ih0vks0
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
541.00
959609
11-06-02
8212 'kdqUryk flag ;kno lR;iky falg ;kno] djh;k Vksyk 'kkgtgkaiqj
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
-
8214 dnhj vgen uthj vgen] 366@ch f'kdykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
20-08-82
670.80
625922
01-07-89
8220 jktsU dqekj cXXkk vkj0Mh0 cXxk] ,&58 ekMy Vkmu] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
31-08-82
-
-
Refund
8221 /kus'k pU tkSgjh gjhgj nso lDlsuk] 882 lqHkk"kuxj cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
04-09-82
*
*
Refund
8224 jk/kk jkuh
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
8226 lo:Ik dqekjh ,l0oh0vkbZ0 flfoy ykbZu cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3400.00
240774
12-06-85
8230 jkds'oj n;ky ch0Mh0lDlsuk] 308,] U;w ekMy dkyksuh bTtruxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
-
-
-
8231 Jh t; izdk'k lkxj xke iksLV xksMk folkSyh ftyk cnk;wWA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8232 Jh izosUnz flag lkxj xzke dqWMjk
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8235 lrh'k dekj JhokLro larks"k fcgkjh fMfotu ch- oh-,u- vkbZ-oh-vkj-vkbZ- bTtruxj
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
2483.00
101502
30-07-87
8236 ,-lh- 'kjks, ,l-,e- 'kjks,] cjsyh Dyc cjsyh
MIG
5000.00
21/8/82
-
-
-
8237 mfeZyk nsoh e0u0 240]dksgkMkihj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
27-08-1982
408.75
419770
16-07-91
8238 ehuk dqekjh lq[k yky] 240 dksgkM+kihj cjsyhA
E.W.S./H
50.00
24-08-05
-
-
-
8239 jke Hkjksls yky Nsnk jke] 11 [ksM+k cgsM+k iks0 'kkgtgkiqj
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
-
-
-
8242 Jh jke pUnj 23@11 vkj0,0 ykbu cjsyh dSUV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8243 jke fd'kksj eks0 HkwM enkjh njoktk ikl /kksoh gtkjh yky cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3625.00
099021
07-01-87
8244 Jh ujsUnz flag fo"V }kjk ds0,l0 fo"V gkml ,l0;w0 jksM iksLV ,0,Q0 cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8245 uwj tgk vojkj gqlSu] Mk0W,l0ih0 tk;loky] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
616.00
091834
27-05-87
8246 jktdqekjh t;loky lqjs'k pU tS;loky] cfYy;k iks0 cfYy;k] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
26-08-82
-
-
-
8254 Jherh vk'kk jkuh vk;Z 101 xkSre oq} uxj flfoy ykbZu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
02-09-1982
-
-
-
8256 cUuks t; jke] eks0 'kkgckn fnoku[kkuk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
8257 ds-lh-xqIrk cq}jkt HkkfV;k] fdNk uSuhrky
Plot 250 Y
2000.00
4/9/82
2274.00
241237
31/07/85
8258 fogh nsoh yk[ku eks0 izseuxj] ykbuikj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
24-08-05
-
-
-
8258 fonnh nsoh yk[ku] izseuxj] ykbuikj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
01-09-82
-
-
-
8259 foJke flag ;kno ,l-,l- ;kno] 183] e<+hukFk] jksM] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
24-8-82
5287.00
307089
08-04-86
8260 gjh 'kadj lDlSuk jsyos Mkboj e
L.I.G-H
3000.00
04-09-1982
3800.00
104004
15-02-88
8266 jke pUnj xzke x
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
459.00
163203
27-07-95
8267 y{e.k flag Hk.Mkjh ih0,l0 fo"V] 328 jktsUuxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
31-08-82
-
-
Refund
8270 uUgha nsoh fogkjh yky] 8 uoknk 'ks[kku iq0 'k0] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
24-08-05
-
-
-
8275 ?kkuhjke feJk jktukjk;.k feJk VsfQd bUlisDVj
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2533.00
104031
17-02-88
8276 Mksjh yky ihre yky] flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
878.00
969839
23-02-01
8277 v'ouh dekj 'kekZ ch-,l-'kekZ] 27 dSaV cjsyh
MIG
5000.00
3/9/82
-
-
-
8279 lqEesj flag xaxkjke] vyhxat ,sVk
MIG
5000.00
7/9/82
5958.00
815035
23-08-86
8285 jkeorh xqyQke flag ujflag ;kno] ftyk lg-fy-]cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
691.00
860043
04-06-90
8286 Jherh lju ,u-,y- vjksjk],y-vkbZ-lh- cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
8288 lruke flag f=yksd flag] ekMy Vkmu] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
31-8-82
5071.00
240669
25-05-85
8289 jke 'kadj ikMs jke eksgu f=osnh iks0 fot;iqj jsrh 'kkgktgkiqj
L.I.G-H
300.00
04-9-1982
337.50
240400
10-05-85
8290 Jh vCnqy yrhQ 32@3 yks[kkjh Dyhfud cjsyh DSaV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
04-9-1982
-
-
-
8291 jke cgknqj flag yky flag] 183 e<+hukFk jksM] cjsyha
E.W.S./H
500.00
24-08-05
-
-
-
8293 Jh lqPpk flag xzke txr iqj rkSydk xtjkSyk Mk0/khjk dVs ihyhHkhr
L.I.G-H
300.00
27-08-1982
-
-
-
8294 Jherh mfZeZyk lDlsuk Jh jkelju yky lDlsuk ,MoksdsV tsy jksM dpgjh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-9-1982
-
-
-
8298 ;ksxs'k pU lDlsuk lrh'k pU lDlsuk] 1055 lqHkk"kuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
8299 osn izdk'k Hkukxj nsosU Lo:Ik lDlsuk] 360 rstuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
846.00
208325
14-09-99
8300 v'kksd dqaekj xaxokj Qwy pUnz xaxokj] Hkskthiqjk cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
6270.80
092632
11-11-87
8403 pUnzk vorkj ,l-ch-,y- lDlsuk] eks- [kkM+h jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2808.30
092619
10-11-87
8412 uUn fd'kksj fcgkjh iqj esejku330 cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-9-1982
3400.00
240845
24-06-85
8415 lR;sU dqekj xqIrk 59 dslj cktkj pUnkSlh eqjknkcknA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1861.00
023005
17.11.03
8416 Jherh iq"ik eksgu yky] cM+k cktkj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
-
-
-
8421 peu yky lkguh th-vkj- lkguh]dojiqj] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/9/82
5381.00
585427
06-09-86
8422 jke vorkj caly pUHkku caly] 401 ,] U;w ekMy dkykSuh bTtruxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
01-09-82
-
-
-
8423 f'ko Lo:i lDlsuk ';ke fcgkjh yky] flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
-
8425 ckcw jke xksLokeh] nqxkZou xksLokeh] izseuxj /keZdkaVk] fd'kksj xzkm.M] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
8427 ujsUnz dkSj gjn;ky flag] ekMy Vk,u] nsgjh
Plot 400 Y
4500.00
20-8-82
-
-
Refund
8429 gjn;ky VUMu [kUuw eksgYyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3712.00
101489
29-07-87
8430 'kkUrh nsoh dY;ku flag] iksLV Mjyk ftyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
-
-
-
8432 lqjsUnz pUnz lDlsuk txnEck izlkn lDlsuk] chlyiqj ihyhHkhr
MIG
5000.00
16/8/82
6166.00
0999878
15-05-87
8434 Jh xq;pju dkSj edku u0 117 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
27-08-1982
3950.00
624092
12-01-89
8435 y{eh nk xaxokj rqylhjke xaxokj] jruk] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
-
-
-
8436 jkepU eksrhjke fpM+hekjku flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-09-82
-
-
-
8437 jke lju lDlsuk jkejru yky lDlsuk] 768 eyqdiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
8438 Vhdk jke xaxokj vkbZ0oh0vkj0vkbZ0 bTtr uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
23-08-1982
3687.00
099695
02-05-87
8440 Qdhj pU VsdpU] e-ua- Mcyw,&16&91 dqgkM+kihj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
1137.00
241203
24-07-85
8441 izHkq n;ky xqIrk eqjkjh yky xqIrk] 175lh&dVjk ekujk; cjsyha
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1133.00
240444
23-05-85
8441 ujir flag rqykjke] LVsV cSad vkQ bfUM;k dk'khiqj uSuhrky
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
-
-
-
8443 eqdqUn yky Jh gjiky flag dUukSft;k txriqj cjsyha
L.I.G-H
300.00
02-09-1982
402.00
971633
08-09-89
8448 fxj/kj xksiky yhyk/kj] lqHkk"k uxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2716.60
273480
15-05-91
8451 gjnso flag jk[kk flag] ihyhHkhr
Plot 400 Y
4500.00
26-8-82
-
-
Refund
8456 ;ksxsUnz dqekj vxzoky eqdqV fcgkjh yky vxzoky] 119 xyh iz/kku cM+k cktkj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
*
*
07-04-96
8458 Jh gjh'k pUnz jkeiqj ckx ikl izHkk Vkdht cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8459 uohtku uthj vgen] 135 flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
18-08-82
631.00
102462
05-12-87
8459 jktkjke dsljh flag] [kqjZe xkSfV;k] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
695.00
824648
04-06-92
8461 Jherh QbZek csxe eks0 'ks[kqiqj okMZ 5 cgsMh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8462 j{kiky falg ;kno ,-lh- xqIrk] 774 fryd dkyksuh lqHkk"kuxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
2116.00
821779
18/1/84
8463 jkeKku 'kekZ ,-l,-lh- Ldwy] cjsyh
Plot 400 Y
450.00
4/9/82
-
-
-
8464 vfer 'kekZ oh-,l- 'kekZ] dSaV cjsyh
MIG
5000.00
3/9/82
-
-
-
8466 es- ch-,l- dkyku gtkjk flag] fcykliqj jkeiqj
Plot 400 Y
4500.00
18-8-82
573.50
105407
19-04-88
8468 ykMyh csxe eks0 lwQh Vksyk] iq0 'k0] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
643.50
105909
3.6.88
8468 ch-,l-HkVukxj ih-,y-HkVukxj] flfoy ykbUl pkSiqyk cjsyh
MIG
5000.00
2/9/82
6416.50
105905
03-06-88
8469 fnus'k dqekj tkSSgjh lq[kyky] 280 dksgMkihj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
21-08-82
-
-
-
8471 izHkkr dqekj lDlsuk 188ch flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
8824.00
942624
29-06-01
8472 Jh lfpnk uUn 52 ekmUVsUV jstheUV }kjk ,0ih0vks0 56
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
8473 e/kq vxzoky t; izdk'k vxzoky] 482 lkgwdkjk cjsyh
MIG
5000.00
31/8/82
-
-
Refund
8475 Jh t;iky flag 680 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
24-08-82
-
-
-
8476 jke pU vf/k{kd vfHk;Urk] 8 lk0fu0fo0] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
24-08-82
-
-
-
8478 f'kojru yky f=osuh lgk; xzke [ksM+k 'kkgtgakqij
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
-
-
-
8479 cztjkuh ikBd izze ukjk;u ikBd] 155 tud iqjh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
3063.00
370365
15-05-95
8480 egsUnz dqekj f'kolgk; oekZ] ceuiqjh] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
20-8-82
-
-
-
8482 gjh vkse izdk'k lUr lju vxzoky] 642@527 ctfj;k eksrh yky] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
03-09-82
1484.00
407007
31-01-95
8483 lquhy dqekj flag 'kf'k Hklku] vkbZ-oh-vkj-vkbZ-] bTtruxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1283.00
105947
10-06-88
8487 jke vkSrkj rksrkjke] bZ&4 gkbfMy dkyksuh] jkeiqj ckx] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
-
-
-
8490 gjh'k pUnz 'kekZ ,e-lh- 'kekZ] 86 jkeiqjxkMZu] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/9/82
6307.00
584214
10-07-92
8491 ljkst 'kekZ tqxy fd'kksj 'kekZ] iks0 vk0 fprksjk cnk;waA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1671.00
72937
22-04-99
8494 ehuk dqekjh lqjsU iky flag] dkyh ckMh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
8497 eks0 fe;ka vCnqy eqLrtk] 161 eks0 dqaojiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
19-08-82
-
-
-
8498 >Eeu yky feVBw yky] nsojfu;k] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
02-09-82
64.75
106974
07-09-88
8500 xqjihr dkSj xqjpju falg] iatkc LVsV cSad eksnhiqjk 'kkgtgakiqj
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
2233.00
875405
16/2/85
8577 txnh'k izlkn ehjkuiqj dVjk ek0 cktkj] ft0 cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8602 egsUnz iky flag Mk- rkjk flag] ckbZ ikl jksM cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
4005.00
675969
24-04-08
8603 xhrkjkuh jke izlkn] 404 ?kh eaMh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2583.00
106319
5.7.88
8605 vfuynso 'kekZ nqxkZ izlkn 563 QkYrwuxat cjsyh dkyst xsV cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3625.00
093692
02-01-87
8609 y{eh vxzoky egsUnz dekj vxzoky] 131, tqYQsdkj xat fQjaxk yky ekxZ cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2575.00
105939
9.6.88
8610 lquhy izdk'k jkevkSrkj] 299 dkyhckM+h]cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
Refund
8613 fnXfot; iky flag lksgu yky] feyd jkeiqj]
Plot 400 Y
4500.00
9/8/82
-
-
-
8614 vksg~e ujk;u flag }kjk cjsyh fodkl izkf/kdj.k cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
341.00
240751
06-06-85
8623 vk;sUnz dqekj Jh oh-,l-lDlsuk] lh-,-,-,l- bUVj dkyst] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
8624 czt ukjk;.k czt ukjk;.k x.ks'k Hkou e<+hukFkz jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8625 jkeorh tk;oky jke yky tk;loky] dkuwu xks;ku] HkwM+ cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
735.00
725807
18-01-94
8626 lqns'k dqekj tk;loky jke yky tk;loky] dkSuu Kku efUnj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8627 ftrsU dqekj oekZ Lo0 Jh iqRrw yky oekZ] uxj okydqVh bTtruxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8629 czgeizdk'k HkVukxj oh-ih HkVukxj] cjsyh dkyst] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2483.00
101192
15-07-87
8630 tSrjke vk;kZ xzk0 [kMsfj;k iks0 oStukd x:M] ftyk vYeksM+k
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8631 xk;+=h nssoh 119 lnj cktkj dSUV] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8633 lrh'k _f"kyky ek/kksckMh okYehdh dkykSuh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
413.70
823853
04-12-91
8634 fljkt [kka eks0 bczkghe] 366 ckMZ ua&22 fldykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
-
-
Refund
8635 d`".k cUrh tksxsUzn falg] czgkeiqjk cnka;w
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
-
-
Refund
8637 'khyk vjksjk ,l-,y-vjksjk] iatkch eksgYyk cnak;w
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
6431.00
586316
24-12-92
8638 vkuan dqekj lh&17 czgeiqjk dkyh ckjk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
654.00
107889
01-11-88
8639 deys'k 'kekZ dSyk'k 'kadj 'kekZ] ehjxat cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
6437.50
105927
07-06-88
8645 Jh nsoh izlkn ik.Ms cjsyh dkfyt cjsyh
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
-
-
8646 y{eh Hkkxh dqynhi Hkkxh] dfV;k Vksky] 'kkgtgkaiqj
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
5726.25
105448
27.4.88
8647 fiudh Hkkxh iznhi Hkkxh] dfV;k Vksyk] 'kktgkaiqj
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
5756.25
105449
28-04-88
8649 jke izdk'k xqIrk rkjk pU xqIrk] lgloku ctfj;k lkgwdkjk cnk;wW
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
1108.00
873043
20-11-84
8650 eksgu yky iks'kkdh yky] 125 iksy ,e0lh0,l&5@7 ckx czxVku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
11-08-82
568.00
240853
02-07-85
8651 vehrk vxzoky jkds'k vxzoky] 'kkgckn cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
*
*
20/7/01
8652 dkUrh izlkn e-ua-&59 tkVoiqjk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
05-08-82
-
-
-
8653 iznhi dqekj dfV;kj xzk0 ujk;uiqj Mk0 Qrsgx<+ Q:Z[kkcknA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8653 vtZqu dqekj jLrks0 121, lkSnkxjku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8654 jsuq ekFkqj eks0 ihjxso ft0 eqjknkoknA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8658 ln~nhd csxe eks0 Qk:d] jcM+h Vksyk ikl vktkn b.Vj dkfyt] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
738.00
647032
28-04-94
8659 eks0 vdje Lo0 Jh eks0 Qk:[k] eks0 jcM+h Vksyk ikl vktkn b.Vj dkyst] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8660 d`".kk xks;y izsepUnz vkokl fodkl bUnzk uxj cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5980.00
815033
23-08-86
8664 vkfjQ vyh egcwc vyh] t[khjk dlkbZ[kkuk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8665 xqjfer dkSj lrsUnz eskgu falg] 151 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
9/8/82
-
-
-
8666 dey thr dkSj lqjsUnz eksgu flag] 151 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
9/8/82
-
-
-
8668 gjh vkse xks;y eks0 xat] vkaoyk] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
05-08-82
-
-
-
8672 Jh bZ'oj nkl pkSiMk }kjk lrh'k tujy LVkslZ lkeus ,;j QkslZ xsV uSuhrkj jksM cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
516.00
331078
20-04-00
8674 qeq[r;kj vgen v0 jgeku] ubZ oLrh] 67 iq0 'k0] cjsyha
E.W.S./H
500.00
06-08-82
-
-
-
8675 Jh lquhy dqekj VaMu 292 guqeku xyh fcgkjhiqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
8676 eksgEen vkfdy vtUrk gkStjh] x/td>
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
3104.00
187797
09-02-96
8677 bdcky gSnj eSllZ tcjnl byS-] eSd- jksM] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
8679 ulhe mn~nhu lyhe mn~nhu] 111 u;h oLrh ujdqykxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8680 bdoky glu uUgsa fe;k] 70 lCth e.Mh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
8681 jft+;k ckuksa e-ua-&250 ckx foxVku vkteuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
Refund
8682 gchc vgen ybZd eksgEen] uSuhrky jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
8685 gjh'k pU tkSgjh e-ua-&120 eks0 HkwM+ iVh xyh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
645.80
106394
28-07-88
8686 jfoUnz ukFk jke y[ku] fclkSyh cank;w
Plot 400 Y
4500.00
5/8/82
*
*
22/10/02
8687 lkfcjk csxe vCnqy lyke] jcM+h Vksyk iqjkuk 'kgj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2558.00
104959
05-04-88
8689 /khjsU dqkj lDlSy 233 dqgkM+kihj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8690 vske izdk'k ekS;Z Vhdkjke ekS;Z] 'kqxj QSSDVh e>ksdk] ihyhHkhr
MIG
5000.00
7/8/82
5645.00
874567
26-04-85
8694 {ks= iky 'kekZ xzke ij/kksyh eks0 oksfgr cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
4367.00
139246
18-08-93
8695 eukst dekj dgksfj;k ,l-,y-dgksfj;k] Vkmu gky cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
-
8697 n;kjke vxzoky nhu n;ky egs'k dekj] 'kgkerxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
8700 lqjsUnz cgy ch-,l- cgu] dSUV 'kktgkaiqj
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
8705 jke Lo:Ik [kUMwtk eksrhjke [kUMwtk] eks0 xat egkojh xyh vkWWoyk
Plot 125 Y
1000.00
25-08-82
1350.00
373901
29-11-89
8706 vdhy vgen 'kQhd vgen ] lwQh Vskyk] iq0'k0] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
09-08-82
-
-
-
8707 dYyw [kka v[rj ;kj [kka] Mkd[kkuk dSUV] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
670.00
418233
05-01-91
8713 'kjkQr gqlSu eks0 'kQh] 22 iq0 'k0] cjsyha
E.W.S./H
500.00
24-08-05
-
-
-
8716 vcjkj [kka okfgn ;kj [kka] jcM+h Vksyk fudV Fkkuk ckjknjh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
24-08-82
-
-
-
8718 nyckjk flag flUny flag dSUV cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2358.00
308786
07-06-86
8719 Jh gck flag ?kkl e.Mh udfV;k cjsyhA
L.I.G-H
300.00
04-09-1982
-
-
-
8722 jke cgknqj flag xzke pusBh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
332
87550
13-03-1985
8723 iq"I yrk vxzoky o`t uaaUnu izlkn vxzoky] iqjokjiqjk iqjkuk 'kgj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
11-08-82
-
-
-
8730 eq0 xQkj [kka jTtkd [kka ] futkcr [kka] iksLV [kkl ft0 cjsyhA
E.W.S./H
500.00
03-09-82
-
-
-
8731 lpsUnz ukFk k'ksUnz ukFk] uSuhrky jksM cjsyh
MIG
5000.00
9/9/82
-
-
-
8733 jke izlkn eksrh yky] x<+h fudV guqeku efUnj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
28-08-82
-
-
-
8735 vkj-Mh-lDlsuk Mh-Mh-lDlsuk] HkwM cjsyh
MIG
5000.00
6/9/82
6558.30
419203
30-05-91
8736 ijethr dksj j/kqohj flag] ekMy Vkmu cjsyh
MIG
5000.00
6/9/82
6335.30
103839
01-02-88
8739 dqaojiky flag egjktk flag] dVjk pkan [kka] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
15-08-82
612.50
099318
12-03-87
8740 ckcw yky cYnso] tkVoiqjk] ykyk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
55.00
873839
21-12-84
8741 fl;k I;kjh vxzoky jke izdk'k vxzoky] 506 lkgwdkjk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28/8/82
2975.00
164772
24-09-94
8742 fj;ktqy jgeku cghnqy jgeku]'kh'kx<+ cjsyhA
E.W.S./H
500.00
11-08-82
-
-
-
8743 Qj;kn gqlSu Qty vgen] oh0,l0ih0 vks0 'kh'kx<+] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
11-08-82
612.00
102448
02-12-87
8744 dkeuk nsoh NksVs yky] ,e&40&, iwoksZkj jsyos dkyksuh flVh] pkSiyk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
30-08-82
-
-
-
8745 y{eh izost] jsyos flVh dkyksuh] Dok0 ua0&140 pkSiyk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
03-09-82
-
-
-
8746 ijcst tXxw] Ik'kq fpfdRlky; ikl dqekj Vkfdt] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
03-09-82
-
-
-
8751 tliky dqekj vjksM+k bZ'oj nkl vjksM+k] eywdiqj ctfj;k e-ua-&90] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
-
-
-
8753 tkfgn [kka jbZl [kka] ckdjxat cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
6687.50
625991
19-07-89
8754 yfyr eksgy vLFkkuk txnh'k izlkn vLFkkuk] lqHkk"kuxj cjsyh
MIG
5000.00
12-7-82
6916.00
823830
28.11.91
8755 lS0 etgj lS0 eq0 vtesjh] eks0 dksV Fkkuk ckjknjh ds ihNs] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
8757 lrh'k pUnz f'kopjunkl] jkeiqj xkMZu] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
13-8-82
*
*
Refund
8759 larks"k pks/kjh ch- flag] Mh-th-dkyst cjsyh
MIG
5000.00
1/9/82
-
-
Refund
8760 Jh fdju diwj fryd dkykSuh lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
13-08-1982
-
-
-
8763 izrki jke Hkejke] xzk0 iks[kjh iks0 jueu ftyk vYeksM+k
E.W.S./H
50.00
24-08-05
72.75
139273
21-10-93
8769 vfuy dqekj ;kno vksedkj flag ;kno] 511 jks'ku Hkou dgjoku fogkjhiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
825.00
769284
05-08-98
8770 xqjopu flag lksgu flag iqjh] 2024 cSad LVhV] djksyckx] U;w nsgyh
Plot 400 Y
3500.00
4/9/82
4916.00
584271
22-02-92
8773 [kyhd vgen gqtwj vgen] /kkSal cjsyh
MIG
5000.00
16/8/82
6000.00
815504
04-10-86
8774 lrcUr flag xq:eq[k flag] Hkksthiqjk] cjsyha
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1287.50
106317
05-07-88
8775 iwf.kSZek vxzoky ,-d-svxzoky] vkyexhjhxat cjsyh
MIG
5000.00
6/9/82
6125.00
099665
20-04-87
8776 ia0 ;ksxsU dqekj xks<+ jkexksiky ] vkyexhjhxat] cjsyha
E.W.S./H
500.00
25-08-82
-
-
-
8777 vuhl Qkfrek vPNs fe;ka] bySdVFhf'k;u dSUVksesUV] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
19-08-82
-
-
-
8777 vuhl QkRek vPNs fe;k] vkbZ-,-,u- dSUVksesUV cksMZ vkWfQl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
19-08-82
-
-
-
8778 lyhe mYyk eks0 dVkj pkn [kk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
23-08-1982
-
-
-
8780 jketl vustk jru pUnz cnk;wa Dyc fl-yk-] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/9/82
-
-
-
8785 dSyk'k orh fnyhi flag] 'kssj dksV dSuky dkyksuh d-ua-1 fctuksj
Plot 250 Y
2000.00
4/9/82
-
-
-
8787 gjhd`".k vxzoky jkeckcw yky vxzoky] fl-yk-] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
14-8-82
5400.00
099007
03-01-87
8790 fo'kEHkj flag ]'ksj flag] eFkqjk
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
*
*
04-07-88
8792 mes'k pUnz vxzoky vkj-,- vxzoky] fl-yk-] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
20-8-82
5137.50
241221
26-07-85
8794 izeksn dqekj vxzoky y{eh ukjk;.k] fejph Vksyk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2404.00
876417
16-02-85
8799 lqjsUnz ukFk eYgks=k lhrkjke eYgks=k] dwapk pkSd 'kkgtgkaiqj
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
3631.00
937395
19-08-02
8800 ';keukFk esgjk ghjkyky esgjk] fcgkjhiqj] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
18-8-82
6671.00
531046
26-05-94
8859 eksgu yky e-ua-&109 fd'kksj cktkj fogkjhiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
8865 jktsU ckcw 203 'kkgckn ftyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
560.00
875596
09-04-85
8974 lqjs'k pUnz >k dSyk'k ukjk;.k b-odZ-'kki ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
2758.20
823827
25-11-91
9302 Jh Vsd pUnz diwj iqjkuk cktkj MsUVl ltau cnk;wWA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
-
9304 Jh jkeiky flag 112 flfoy ykbu cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
-
-
Refund
9306 'kjhQ fulkj ,u-,e-[kku] 110 ch flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
-
9308 jke izdk'k gkbZfMy dkykSuh jkeiqj ckx] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
*
*
07-02-2001
9309 Jherh izfrHkk fllkSfn;k gjh'k pUnz flag] fcgkjhiqj flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
-
9310 'kEHkq izlkn iUuk nRr] fl-yk-] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/9/82
6086.00
419052
08-04-91
9312 lq'khy dqekj tkSgjh ,p-,y- tkSgjh] Qjhniqj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1091.50
871145
22-09-84
9313 fouksn dqekj xks;y easxylsu] 135 flfoy ykbZu] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9314 Jh t;d`fr flg jkor xzke ukFkwiqjk iksLVnksxqMk 'kkgoknA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9315 lksu Jh nsoh gjh izlkn] 59&, vkokl fodkl dkyksuh jktssUuxj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-09-82
-
-
-
9317 vuhl mnnhu fugky mnnhu cgsM+h] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
-
-
-
9318 lqjsUnz iky flag ckcw flag] vk;Z lekt cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
5400.00
875966
04-02-93
9319 izse fd'ku 'kekZ xzke uj[ksMk iksLV nqudk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3225.00
867373
05-04-84
9321 fo'ku yky ouokjh yky] gfjiqj Mk0 eksleiqj dVjk 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
Refund
9322 Jh lqesj yky vktkn eksrh yky eks0ijk rg0 Qjhniqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9323 uUgsa jke ';ke lqUnj] gkrk Qkyrwu xat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9324 iq:"kkske nkl vxzlsu] iks0 vkWfQl 'kkgh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
679.10
273453
10-05-91
9325 Hkxoku nkl ch izlkn] xzk0 o iks0 jt] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9326 nhun;ky iwju yky] 293 gkrk Qkyrwuxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9327 ,l-,u- c=k lhrkiqj vk[ka vLirky] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7-9-82.
-
-
-
9328 fot; cgknqj lDlsuk bldq yky] xqjxkao vkoayk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
9329 Jh /kesZUnz dqekj xqIrk 01 xqykouxj iDdk ckx cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9330 n;ky flag Hkksyk flag] dkyhuxj] ihyhHkhr
Plot 400 Y
450.00
6/9/82
-
-
-
9331 Jh xq:nso dkSj ?kkdh ekxZ e>ksyk ihyhHkhrA
L.I.G-H
300.00
06-09-1982
-
-
-
9333 m"kk csal Mh-,l-= csal chMh, cjsyh
Plot 400 Y
450.00
7/9/82
-
-
-
9334 dqyoUrh nsoh ujsUukfk] 149 vkfQl dkykSuh bTtruxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1711.00
698553
03-03-00
9334 jktsUnz izlkn ch-,u- flag] chMh,
Plot 400 Y
450.00
7/9/82
-
-
-
9335 ?kekZuUn tks'kh y[eh tks'kh] fnus'kiqj vYeksM+k
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
Refund
9337 xaxkjke esokjke] xkSfV;k djeoD'k Hkksthiqjk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
9338 Hkkuq izrki jke pju yky 'kjhQuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
9340 vk'kqrks"k dqekj ykyk jke fd'kksj frokjh] jsyos dkyksuh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
-
-
-
9341 t;izdk'k ukjk;.k ubZ cLrh] feyd] jkeiqj
Plot 400 Y
4500.00
6/9/82
6412.00
875974
05-02-83
9342 vfouh'k dqekj 'kekZ ia- xus'kiky 'kekZ] nkm th dk efUnj] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/9/82
-
*
Refund
9343 Jh gjeksgu flag edku u0 370 'kkgokn cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9345 ljkst okyk vxzoky }kjk ykyk gjpUnh yky vxzoky ctkj frygj 'kkgtgkWiqjA
L.I.G-H
3000.00
06-09-1982
2508.00
102062
08-10-87
9346 jktsU ".k laj{kd 35bZZ 11&ch flfoy ykbUl] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
9352 jke Hkjksl yky fotsU izlkn] nsoj dapu Mka0 cUnjbZ cnk;waA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
700.80
584241
16-07-92
9354 rkjk pU Hksksiqj] cgsM+h
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
9355 ohjsUnz dqekj 'kekZ czteksgu yky 'kekZ] ctfj;k eksrhyky cjsyh
Plot 400 Y
450.00
7/9/82
550.00
099696
02-05-87
9356 lqcks/k fd'kksj ljnkj lju lDLsuk] vkbZohvkjvkbZcjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
3443.00
090274
04-09-01
9357 jktsU izrki flag ;kno I;kjs yky] pkSjk iks0 lklok 'kkkgtgkWiqj
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
9358 eks- ;klhu [kk ljnkj oyhn [kka] 'kkgh cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/9/82
4404.15
103010
08-12-87
9359 Jh ujk;u nkl 108 tkVoiqjk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9359 lrh'k dqekj xks;y tkSgjh ey] lksgkj ftyk jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9360 nhid xks;y tkSgjh ey] lksgkj ftyk jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9362 jke dqekj flag xzke o iksLV lruyh ft0 egsUnz x< }kjk gsM DokVlZ 606 bZ,ebZ] oh,u }kjk 56 ,ihvksA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
337.50
308730
26-04-96
9363 tqxs dqekj diwj 8 lnj cktkj] cjsyha
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
9364 jkts'oj flag R;kxh clar flag R;kxh] 'kkgtgakiqj
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
Refund
9365 vykmn~nhu mLeku [kka] efudkiqj ckt uxj] ,Vk
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1329.00
627996
15-05-84
9369 lkse ukFk flag eaxy flag] ;w0ih0,l0Vh0lh0] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-09-82
-
-
-
9370 vrgj vyh eklwe vyh] Qjhniqj cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
9141.00
779732
04-01-00
9371 vkflQ vyh eklwe vyh] Qjhniqj cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
6375.00
105406
19-04-88
9372 ljkst okyk tk;loky fot; dqekj ] 130 lnj cktkj dSUV cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9374 fot; izdk'k th-ih- lDlsuk] 'kkgtgkaiqj
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2175.00
869660
19/7/84
9376 ".k dqy Js"B Lo0 fxjtk 'kadj dksgkM+kihj] frofj;ku] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
9377 Jh fofiu dqekj iks0 dyDVj odxat ftyk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-82
500.00
645146
04.5.99
9378 ljyk xqIrk osn izdk'k xqIrk] nkrkxat] cnk;wa
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9380 jathr flag gksjh yky] feyd djuiqj nsojfu;k] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
9382 eksjdyh fo'kEcj n;ky fljklkSy] 4221 rksrkjk ftyk cnk;saA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
583.00
815040
23-08-86
9383 Jh [ktku flag xzke eugfj;k iksLV xupbZ ihyhHkhrA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9384 Jh vCnqy jkf'kn fetkZ dLok o iksLV /kkSjk ftyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
3825.00
104996
16-04-88
9385 'ke'kkn gqlSu egewn gqlSu vktkn uxj] gYz}kuh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2756.60
823786
11-11-91
9387 ubZe fe;ka eks0 pUnk fe;ka valkjh iksLV tlkSyh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
356.00
585390
06-09-86
9389 Jh eks0 lyhe Hkkjrh eks0 pUnk fe;ka valkjh iksLV tlkSyh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
353.00
228776
21-06-86
9391 uRFkw flag Naxs flag] uoknk Mk0 mjoyh ft0 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
9393 mes'k pU fxfj jke lju fxjh] uoknk rkyqds iqfy;k ijksoLr m[kyh ft0 'kkgtgkiqj
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9394 iqkfxj ok/kqfxjh] vjoyh 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9395 vatq fulkj ,e-,e- [kku] 110 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/9/82
-
-
-
9396 dqyklu csxe] I;kjs] eks0 tlksyh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
577.00
241331
17-12-85
9397 jkes'koj izlkn vfXugks=h inek Hkou oqUn dVjk vkxjkA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
421.00
585823
29-10-92
9399 egsUnz iky flag spsrjke flag dVjk rglhy 'kkgtgkaiqj
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9400 cztiky flag psrjke flag xzke flBjk rglhy 'kktgkaiqj
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
-
-
-
9402 mek HkVukxj ,p-lh- HkVukxj] lqHkk"kuxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
9403 vkse ukjk;u HkVukxj eqa'kh ckads yky] y{ehiqj cnak;w
MIG
5000.00
7/9/82
5000.00
780592
15-04-83
9404 v'kksd dqekj vXuq izlkn] ih0MCyw0vkbZ0,u0 bZ0 jsyos dk'khiqjA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
641.50
105490
07-05-85
9405 cyoUr flag lk/kq flag] 'kkgtgkaiqj [khjh
Plot 400 Y
4500.00
2/9/82
-
-
Refund
9406 vt;iky jLrksxh I;kjs yky jLrksxh] dk-cSd]cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/9/82
-
-
-
9407 Vsd pUn vjksjk e0u0816 lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-09-1982
3587.50
479582
27-10-86
9408 Hkxor lju xqIrk ykyk jke Lo:Ik xqIrk] 124&, flfoy ykbUl] gsM iksLV vkWfQl] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
1087.50
871116
14-09-84
9409 iqRrq flag yky flag] xzke ikS xSuh ftyk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
2175.00
871144
22-9-84
9410 uoy fd'kksj eSdw yky] yoknh iks0 eksnk uoh oD'k] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
1424.00
876078
18-02-93
9411 jkeiky flag nso nk xzk0 fofo;kiqj dk;LFkku iks0 vk0 /kkSjk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
9413 jke 'kju fxjh ewyk fxfj] xzk0 uoknk Mk0 ify;k njksoLr ftk0 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
04-09-82
-
-
-
9415 lhek HkV~Vkpk;Z 27@10 ysoj dkykSuh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-09-1982
5995.00
935275
04-03-03
9417 NksVs yky xqIrk fe<+bZ yky oS';] iqfyl pkSdh ';kexat] cjsyha
E.W.S./H
500.00
04-09-82
575.00
241374
18-01-86
9419 Jh esganh glu edku u0 83 oh cktkj cjsyh dSUV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
3675.00
099641
16-04-87
9420 vlxj gqlSu edcwy gqlSu] 223 Qjjk'kh Vksyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
773.00
408647
16-05-96
9422 Jh ckcwjke lh 99 xkSre oq} uxj vkokl fodkl dkykSuh flfoy ykbZu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9423 m"kk nsoh egs'k dekj gj}kjh yky] cjkgh okys udklk djksM nkrk xat
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
*
*
Refund
9424 lqjsUnz dqekj v;ks;k izlkn] nkrkxat
Plot 250 Y
2000.00
3/9/82
2530.00
240790
12-06-85
9425 eUtw yrk jksfrrk'o dqekj] izlkn DykFk epsZUV nkrkxat
Plot 125 Y
1000.00
03-09-82
*
*
Refund
9426 'kdqUryk nsoh ?ku';ke nkl] nkrkxat] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/9/82
6112.50
374734
26-12-89
9427 lqjsUnz xks;y lq'khy pUnz xks;y] fe'ku vLirky] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
4710.60
373883
09-11-89
9428 izHkk vxzoky fouksn dekj vxzoky] ekjokM+h xat cjsyh
MIG
5000.00
2/9/82
-
-
-
9429 f'ko dqekj fo'kEcj nkl] ekjokMhxat cjsyh
MIG
5000.00
2/9/82
-
-
-
9430 Jherh euksjek pkS/kjh jkT; lM+d ifjogu fuxe cjsyhA
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
Reff
10-01-2002
9432 lqeu lDlsuk ladVk izlkn lDlsuk] 220 pkgokbZ] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
579.00
307383
04-11-85
9433 fxjh'k Hklhu th-vkj-Hklhu] NCjh pkSjkgk ihyhHkhr
MIG
5000.00
6/9/82
-
-
Refund
9434 eq0 ulhe yYyw cdj dLll xyh eks0 tlkSyh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
9436 j?kqojh flag iksFkhjke] dqavk MkaMk iks0 /kkSjk cjsyha
Plot 125 Y
1000.00
06-09-82
1488.00
727828
26-07-94
9437 ,u0ds0tloUr flag ,l-Mh-,l ;wfuV 56 ,0ih0vks0 ;w0ih0 ,fj;k
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9438 lquhrk dqekjh ';ke yky] 806 vkokl fodkl dkyksuh] tudiqjh] ;kstuk ua&3] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-09-82
-
-
-
9439 ij'kknh yky fHk[kkjh lh0,0vkj0vk0 dSEil vkbZ-oh-vkj-vkbZ-] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-09-82
-
-
-
9446 ijethr flag ,p0,u0bZ026,0,u0jsyosdkykSuh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-09-1982
-
-
-
9446 d`".k ogknqj JhokLro T;ksfr Hkku rjhd ogknqjxat 'kgktgkiqj
L.I.G-H
3000.00
06-09-1982
-
-
Refund
  PREV.