iath-la- vkosnd dk uke vkosnd dk irk LFkkbZ Hkou Hkw[k.M dk izdkj iathdj.k /kujkf'k :Ik;s esa tek dh frfFk okil dh x;h /kujkf'k :Ik;s esa psd la[;k okilh dh frfFk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Jh yqdeku fj;klr futkrj esthy uSuhrky jksM cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
-
-
-
2
jke vkSrkj 'kekZ eksrhjke 'kekZ] Vkmu iksLV Qjhniqj eks- iqjk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
*
*
28-02-83
3
dq0 vuhrk efyd jktiky efyd] Dok0ua0 717bZ] jsyos dkykSuh cjsthA
Plot 125 Y
1000.00
02-09-82
1137.00
305016
14-08-85
4
vksme izdk'k Jh dsoy d`".k 137 flfoy ykbu
Plot 250 Y
2000.00
6-7-82
3120.00
716266
20.8.94
5
xqy'ku dqekj lkguh VSUV LVksj] 1021] dkyst jksM] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
15-7-82
3933.00
054724
18-05-05
6
vtu xqIrk egs'k pUnz xqIrk] fcyalaMk ihyhHkhr
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
-
10
eqUuk yky xqIrk e-ua-^46 o 605 eks0 dVjk pkn [kk iqjkuk 'kgj cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
11
Jh gjh pju yky QStuxj dVjk pkWn [kka cjsyhA
L.I.G-H
300.00
04-09-1982
-
-
-
14
txrizdk'k xqIrk ykyjkeLo:i] 442] tudiqjh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
*
*
Refund
15
tequk izlkn xaxokj xzke dqoajiqj is0vk0 dsljiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
30-07-82
683.30
273595
30-05-91
16
lq"kek vzxzoky oh-ds-vxaoky] ,l-ch-vkbZ]jkeiqj
Plot 250 Y
2000.00
18-7-82
2583.00
106382
23-07-88
17
vkj-,y-ekS;Z bUthfu;fjax lSD'ku vkbZ-oh-vkj-vkbZ bTtruxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
*
*
02/12/2000
18
f'ko 'kadj yky 'kekZ eFkqjk izlkn 'kekZ] uokcxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
740.00
650906
21-02-94
20
ja/khj flag jke lgk;] cjsyh dkjiksjs'ku tujy vkfQl 165, flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
3211.00
975659
09-06-97
21
eks0 ;klhu eks0 Qk:[k] vkteuxj cjsyh
MIG
5000.00
3/8/82
5625.00
874537
15-04-85
22
Jh ,tkt fe;k 118 dkadj Vksyk iqjkuk 'kgj cjsyh
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
4087.50
273600
30-05-91
22
ykajsUl fiUVw fo'i dukMZ Ldwy cjsyh
MIG
5000.00
30/7/82
-
-
-
23
ukud flag ljoUr flag] cM+k cktkj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2575.00
105968
18-06-88
25
dqlqe VaMu dey fcgkjh VaMu] cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
3/8/82
5993.00
779759
13-01-00
32
vgen ;kj [kka uUgsa [kka] xzk0 flxkbZ cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-82
-
-
-
33
j{kiky flag txnh'k ukjk;u] Hkskthiqjk cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
-
-
Refund
34
f'ko 'akdj 'kekZ fl;kjke 'kekZ] f'koiqjh jktk dh ftyk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2483.00
101195
15-07-87
35
vuax iky Tokyk izlkn] eksj [ksM+k 'kkgtgkaiqj
MIG
5000.00
2/8/82
-
-
-
38
Qkfty vgen uUgs fe;ka] dyDVjxat] cjsyh
MIG
5000.00
06-7-82
5700.00
241230
30-07-85
44
'kksHkk HkVukxj xkSjh 'kadj HkVukxj] eqjknkckn
MIG
5000.00
3/9/82
-
-
-
46
Jh vfuy dqekj frokjh 2@1 pkSiyk jsyos dkykSuh flfoy ykbUl cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
10-07-1982
3450.00
305051
24-08-1985
47
ohjsUnz iky flag eks0 HkwM edku u0 784 cjsyhA
L.I.G-H
300.00
13-07-1982
321.25
769857
08-03-1984
50
tQj gqlSu dqjS'kh edku u0 127 uoknk 'ks[kku iqjkuk 'kgj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
02-08-1982
3925.00
108180
29-11-88
52
jktiky flag iqRrq flag lgk;d tsyj ftyk dkjkxkj] ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
20-7-82
3133.00
972309
02-01-97
56
jkds'k pkS/kjh txcgknqj pkS/kjh] flfoy ykbu] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
15-7-82
4666.65
625770
11-05-89
58
mfeZyk nsoh HkkxZo Mh&1] tsy jksM+ dpgjh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-07-1982
4062.50
3734.93
23-10-89
60
Hkou pUnz tks'kh LVsV cSad vkQ bf.M;k] fl0yk0] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28-7-82
2525.00
102471
05-12-87
61
tkfgj vgen dnhj vgen bdcky eksgflu] 'kkgckn] HkwM+] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
62
dohj vyh 165 flVh LVs'ku jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
63
Mk- fjlhUnz oekZ ,y-,u-oekZ] cM+h ceuiqjh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6-7-82
-
-
-
64
'kkUrh dqekj is; ,dkUV vkfQllZ tsy jsftesUV lsUVy cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
30-07-1982
4060.00
417966
271290
65
vrhd gqlSu vojkj gqlSu] [oktk dqrqc] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
69
lhrk jke 'kekZ ckcw yky 'kekZ] lqHkk"k ekdsZV cjsyh
MIG
5000.00
07-05-82
9254.00
022250
13-08-03
70
Jh xksiky flag xzke vjflyk iksLV [kkl ftyk vYeksMkA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
76
uhye ekfyd Jh ;qf/k"Bj efyd] flfoy ykbu]cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/7/82
3193.00
972927
03-02-97
77
chuk [kaMsyoky xksfoUn [kaMsyoky] 436 fldykiqj cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4287.00
099614
15-04-87
78
lat; dqqqekj vxzoky jktsUnz dqekj vxzoky] 232 dkyhckMh cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
6263.25
823925
10-01-92
79
bf'gkd gqlSu eqLrQk gqlSu] lCth eaMh cjsyh
MIG
5000.00
14/7/82
5978.00
582241
26-07-86
81
Jh eqds'k Lo:Ik }kjk Dykjk Lou vLirky cjsyhA
L.I.G-H
300.00
03-08-1982
3437.50
305008
07-08-1985
83
gjhvkse vxzoky ,l-,u- vxzoky] 430 xaxkiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
15-7-82
2750.00
417424
21-03-90
84
ukeks ukjk;u ,l-,u-vxzoky 430] xaxkuxj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
30-7-82
2775.00
647848
27-11-90
85
vuqjkx gjh vkse vxzoky 142] u;k Vksyk] vkyefxjh] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
9/9/82
6817.00
408164
01.05.95
86
foeys'k xaxokj lh&5 psrjke xaxokj] y[ku
Plot 250 Y
2000.00
5-7-82
2433.00
099073
14-01-87
88
txnh'k dekj 'kekZ vkse izdk'k 'kekZ] nkm th dk efUn cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
4170.75
585828
27-09-86
90
Jh czteksgu 'kekZ 734] [kkylk Ldwy ds ihNs lqHkk"k uxj]
Plot 250 Y
2000.00
6/7/82
2733.30
273598
30-05-91
95
inek nsoh 86 lCth e.Mh] dqrqc[kkuk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
96
enu yky vkuUn 156] [oktk dqrqc vyh
Plot 250 Y
2000.00
12/7/82
2349.00
815026
23-08-86
97
oh0,l0 lDlsuk ih0,l0 lDlsuk] 154 tdkrh dksyckyku] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1135.00
305437
10-09-85
100
lqjsUnz ukjk;u vxzoky lwjt ukjk;u vxzoky] flfoy ykbU; cjsyh
MIG
5000.00
06-7-82
5875.00
241644
15-02-87
101
vfuy dqekj dSyk'k ukFk xks;y] vkyefxfjxat
MIG
5000.00
30/7/82
-
-
Refund
108
';ke lqUnj lh&24] 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
29-7-82
2391.50
582235
26-07-86
115
gjh izlkn vkj0oh0 lzksfr;k] jkeyhyh xzkm.M lqHkk"kuxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
01-09-82
-
-
-
117
lqjthr flag ljnkj flag] tdkrh Vksyk cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
8085.00
948997
17-01-02
119
xksiky lDlsuk jktdks"k ckn'kkg uxj] y[ku
Plot 250 Y
2000.00
5/7/82
2124.00
671042
05-01-84
120
jkepUnz lDlsuk cynso izlkn lsysDVsM Vsyj] Bsjk uoko HkwM+] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
20-7-82
2100.00
821735
26-9-83
124
gjh 'kadj xqIrk xzk0 xqjcko Mk0 [kkl vkWoyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
128
fofiu dqekj ,e-,y-vxzoky] 493 fldykiqj cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
Refund
130
Jh jkds'k ikBd VkUMs okyh xyh dV?kj xkMh [kkuk eqjknkokn A
L.I.G-H
3000.00
07-07-1982
3287.50
870345
28-08-1984
133
jathr flag djrkj flag] 1019 lqHkk"kuxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
2233.00
875600
09-04-85
134
jke nsoh fdyk Nkouh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
136
dykuk xqIrk Mh-ih-xqIrk] jkeiqj ckx] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
5/7/82
-
-
-
137
jatuk vxzoky jkds'k vxzoky] jkeiqj ckx] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
5/7/82
5418.00
479598
28-10-86
138
gjhvkse jLrksxh pqEeu yky jLrksxh 606] eywdiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
26-7-82
-
-
-
139
egsUnz flag jke flag] esjB
MIG
5000.00
7/8/82
11200.00
582039
23-02-99
140
".k oekZ lqHkk"k pU oekZ] 292 dksV iqjkuk 'kgj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1135.50
305437
10-09-85
142
d`".k eqjyh xk;y ds-lh-xqIrk] jkeiqjckx] nqxkZckM+h] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
13/7/82
2483.00
101167
13-07-87
149
v'kksd HkkfV;k 408] lSniqj LVhV cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
*
*
06/03/97
151
jtuh xqIrk vyksd dqekj xqIrk] 9 dUgS;k Vksyk] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
154
lns'k Hkw"k.k fxfjtk Hkww"k.k] 3 nkm th efUnj cjsyh
MIG
5000.00
06-7-82
5500.00
871148
22-09-84
159
;ksxsUnz dqekj Jh izdk'k pUnz 376] dUgS;k Vksyk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28-5-82
2450.00
871146
22-09-84
160
gjhvkse xqIrk jkefd'ku xqIrk] 376 dUgS;k Vksyk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
3624.00
937673
24-07-02
162
ne;Urh nsoh 172 Hkheuxj] tkVoiqjk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
05-08-82
-
-
-
164
gfj ckcw NnEeh yky] dqEgkj dk pkSd ckytrh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
772.00
127
27-02-96
165
xk;=h nsoh 5 eSdfu;j jksM cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
3237.50
867394
07-04-1984
166
ljyk LDlsuk egs'k pUnz lDlsuk] 341 iatkc iqjk cjsyh
MIG
5000.00
28/7/82
10400.00
806704
26-02-09
168
ljdkj oh jk;mn;] 228 jcM+h Vksyk] iq0'k0] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1091.50
869628
07-07-84
172
cyohj flag 822 lqHkk"k
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
Refund
175
eq0 vyh [kk fo'kky eksVlZ 'kkgtgkiqj jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
177
lohrk lkguh xqy'ku dqekj lkguh] 141 pkgckbZ cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
-
-
-
178
Jherh lq'khyk pkSgku ;ksxsUnz iky flag pkSgku] 353] lkgwdkjk xsV] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
13/7/82
-
-
-
182
Jherh pUnz dkUrh nsoh vkuUnh izlkn vxzoky] jke yhyk cgsM+h] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
183
Jherh ehuk vxzoky jkt fd'kksj] 231 fefpZ;k Vksyk cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4792.00
419789
18-07-91
186
fuokl 'kekZ ,-,u-'kekZ] bTtruxj cjsyh
MIG
5000.00
13/7/82
5750.00
307353
04-11-85
188
lqHkk"k pUnz vxzoky 470 f'kdykiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
17-07-1982
3600.00
585825
27-09-86
189
lqusUnz dekj Hklhu nkSyr dekj Hklhu] xksnke jksM cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
-
-
Refund
190
f'kojru xzke fcylh rg lgloku] cnk;wA
E.W.S./H
500.00
15-07-82
-
-
-
191
ckcwjke 52 xYyk e.Mh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
*
*
22-01-96
193
lathr la/kq ,l-ts-flag] jkfcUlal ykbu cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
199
Jh cztyky lnj cktkj dSUV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
200
vfuy efyd vkbZ-,y- efyd] jktsUnz uxj cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
6312.50
103061
24-12-87
201
jkeyky xksyk xq:ukud ekdsAZV dVjk ekujk; fu0&cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
204
ulhe csxe pkan cS.M eywdiqj iqfyl pkSdh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
702.00
417732
05-11-90
207
fouksn fcgkjh Hkokyh izlkn] 102 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
207
egUnz iky ts-lh-/td>
Plot 250 Y
2000.00
12/7/82
-
-
-
209
Jh eq'rkd vyh [kka 184 ?ksj tkWj [kka iqjkuk 'kgj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
212
xsanu yky xqIrk eks0 dlxjku] 506] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
-
-
-
214
jes'k dqekj jkS'ku yky jke Hkou xyh uokcku
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
217
y{eh ukjk;u :i pUnz] cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
8679.00
959525
20-12-00
218
Jherh vejthr dkSj 386 ckx xqn~nM ftyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-07-1982
-
Reff.
21-08-2001
219
';kedqekj xVVwey pqUukey] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
29-7-82
2655.50
105518
12-05-88
221
'kf'k eYgks=k cYnso jkt] xus'k xat] iqjuiqj] ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
223
lq"kek vxzoky vkj-d-svxzoky] uxhuk fctukSj
MIG
5000.00
6/8/82
7262.00
139128
29-07-93
224
tlohj dkSj Hktu flag] cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
5562.50
873144
07-12-84
224
jktsUnz dqekj vxzoky fizfUliy fgUnw dkyst cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
-
-
Refund
226
mes'k dqekj xqIrk vkuUn Lo:I xqIrk]409 dUgS;k Vksyk cjsyh
MIG
5000.00
17/7/82
-
-
-
227
mek'kadj 'kekZ v'kQhZ yky 'kekZ] O;kl lh ekdsZfVax frygj
Plot 250 Y
2000.00
17-7-82
2291.00
241040
20-7-85
228
jbZl vgen yyYw fe;k] vkteuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
890.00
948927
10-01-02
229
iwj tgk csxe dqekj Vkfdt xyh ua0&1 ckx fczxVu] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
230
'khyk cUrh eq0 ek/kksckM+h 32 tgkt xyh ds ikl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
231
jkds'k dqekj vxzoky jke ukFk vxzoky] Qjhniqj
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4462.50
104231
08-03-88
232
'kSy [kaMsyoky jktsUnz dqekj] 559 , fldykiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2425.00
093190
20-12-86
233
jkeorh ikBd qds-dsikB- 191] HkwM+k] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
9/8/82
4170.00
582231
26-07-82
234
ckcw c['k iDdk dVjk fdlku vksyk vkWoyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
236
ds'ko dqekj flag eks0 ijk Qjhniqj cjsyhA cjasyh fodkl izkf/kdj.k
L.I.G-H
300.00
03-08-1982
356.00
582153
10-07-86
238
egs'k dekj [kaMsyoky ds'ko yky [kaMsyoky] 444 fldykiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2625.00
624005
21-12-88
240
eydk jkS'ku 56] ch] flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2224.00
874419
18/1/85
241
eauthr dkSj vorkj falg] eSdsfu;j jksM izseuxj cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
7645.00
671310
21-06-95
242
xksiky d`.k uUn fdqat nqvk th dk efUnj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
22-7-82
2510.00
674571
26-04-85
243
fot; dqekj vxzoky ]'kadj yky vxzoky] lqHkk"kuxj cjsyh
MIG
5000.00
08-7-82
-
-
Refund
244
jkds'k daekj Hklhu ds-,y-Hklhu] 13@35 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
8695.00
237344
20-10-00
245
xqykc flag }kjk ohj flag 108 dV?kj ftyk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
360.00
585833
27-09-86
246
".k eqjkjh baxj ey] tkVoiqjk txthoujke ikdZ] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-82
-
-
-
246
".k eqjkjh j?kquUn izlkn] ikdZ txthou ikdZ ds ikl] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-82
-
-
-
247
jkerhFkZ ftyk&Q:[kkokn
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
248
jke lju ,u-bZ- jsyos odZ'kki bTtruxj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-05
-
-
-
249
jkejhr eV: yky] fo'kkjrxat] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-82
-
-
-
249
jke jhr e[ku yky] fo'kkjrxat] vkWoyk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
17-07-82
-
-
-
250
jk/ks d`".k jLrksxh ;ke fcgkjh yky jLrksxh] lksnkxjku Tokgj pkSd cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
7062.00
587342
02-07-93
253
Jherh dqedqe vxzoky Hkxoku vxzoky] jke eksgu yky j/kquUnu izlkn 452 vkyexhjhxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
3663.00
935294
05-03-03
254
vfuyk xqIrk v'kksd dekj xqIrk] 357 lkgwdkjk cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
6479.00
106685
19-08-88
254
Jherh 'khyk lkguh e-ua-bZ,10@160 eks- 'kkgckn nhoku [kkuk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
-
-
-
255
dqlqe yrk 16 gal Hkou dkykSuh fudV Fkkuk izse uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
10-07-1982
3300.00
870105
06-09-1984
257
lk{kh ukjk;.k xaxZ t;ukjk;.k 226] vkyefxjhxat] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
5/8/82
-
-
-
258
mek vxzoky jktdqekj vxoky] 208 ckx fcxVku] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
27-8-82
-
-
Refund
261
jkds'k pUnz jke xksiky] xqykc uxj cjsyh
MIG
5000.00
2/8/82
5270.00
821725
26/9/83
263
jfo izdk'k lDlsuk HkkSfrd foKku] cjsyh dkyst] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
898.00
951630
26-02-02
264
foyfdl Qkrek Qjhnh ,0ts0 Qjhnh] efgyk vLiryk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
09-08-82
-
-
-
266
eks- 'kdhy jtk [kka gehn jtk [kka] 419 fckgjhiqj cjsyh
MIG
5000.00
09-7-82
6125.00
099601
09-04-87
267
dqat yrk vuhys'k dekj] 99 HkwM+ cjsyh
MIG
5000.00
6/9/82
4691.00
*
19/12/95
268
,e0,u0 oeZu Mboj yksdks jksM ,u0bZ0 jsyos iks0 vkWfQl ihyhHkhrA
L.I.G-H
3000.00
20-07082
5580.00
02262
18-03-03
272
fnus'k dqekj ekgs'ojh f'ko fogkuh ';kexat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
273
foztsUnz flag 59 , viksftV ,u0b0jsyos bUlfV;qV cjsyhA
L.I.G-H
300.00
16-07-1982
333.50
873091
30-11-1984
274
vkRek izdk'k lqUnj nkl] 54 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
Refund
275
dfork NkoM+k lUeq[k] 54 flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
6812.20
374721
1512-89
276
uohu vxzoky ft;k yky] ubZ cLrh cjsyh
MIG
5000.00
07-05-82
-
-
Refund
277
eqdqV fcgkjh fnf{kr 54] iatkciqqjk xqykc uxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
-
-
-
278
nhid dqekj oeZu yksdks jksM ihyhHkhr] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
24-07-82
-
-
-
281
y{eh Lokeh d``".kk Lokeh] NksVh oeuiqjh cjsyh
MIG
5000.00
08-7-82
-
-
Refund
283
I;kjs yky [kqUuh yky] 508 QkYrwuxat] dkyhckM+h] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1141.00
241226
22-07-85
285
'khyorh nsoh rglhy Qjhniqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
12-07-82
707.00
458774
21-11-92
287
cYnso flag ckcw jke] dksgkM+kihj] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/9/82
*
*
*
289
Jh jkds'k dqekj vxzoky 389 vkyefxjh xat peu dkBh ds ikl cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
29-07-1982
3725.00
101506
30-07-87
290
fot; dqekj 858 HkwM iV~Vs xyh] ftyk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-07-1982
387.50
106366
20-0788
291
Jh gjh'k pUnz iUr xzke ikyh iksLV iks[kjh ftyk fiFkkSjkx
L.I.G-H
300.00
26-07-1982
-
-
-
292
n'kZu flag NkoMk }kjk Jh xq: xksfoUn flag b.Vj dkyst cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-07-1982
3350.50
873143
18-12-84
295
cky fd'ku nqXxy jke dqekj] 45 j{k cUnkuh iatkch egy] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
744.50
589075
05-07-94
296
gjpju flag osnh ,u-,l-osnh] LVs'ku jksM cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5375.00
769846
03-03-84
298
pUnzyrk okbZ-lh-lDlsuk] 194 eSDfu;jjksM] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
15-7-82
2299.80
305090
31115
302
fxjtk 'kadj feJk }kjk ,l0vkj0 'kad/kj 366 ceu iqjh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-08-1982
3162.00
095804
24-10-1983
304
jes'k pU irk ugha fn;k gS
E.W.S./H
500.00
06-08-05
558.50
874428
21-01-85
305
lqjsUnz dqekj [k.Msyoky 399 peu LVksj vkyefxjh xat cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-09-1982
4565.00
671134
05-06-95
306
f'ko vkse xqIrk Lo0 xIikey xqIrk] uokcxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
308
dYyw jke jke Lo:Ik] 69 lwQhVksyk]iq0 'k0] cjsyha
E.W.S./H
50.00
24-08-05
-
-
-
309
Jherh m"kk lDlSuk eks0 HkwM pkWnuh pkSd cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-07-1982
3425.00
240831
18-06-1985
310
fnus'k dqekj 'kekZ ds-th-'kekZ] dVjk vkaoyk cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5375.00
769845
03-03-84
311
Bkdqj flag ;wuholZy lSusVh LVksj f'kokth ekxZ] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
26-07-82
660.40
624693
15-02-89
312
lq/khj pUnz xqIrk egs'k pUnz xqIrk] f'kokth ekxZ cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
313
bUnq fuxe Mk-,-ds-fuxe] pkSiyk jksM cjsyh
MIG
5000.00
21/7/82
6208.00
101458
14-07-87
315
fVduh ckbZ ds0ds0 dfouxj] xkft;kcknA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
*
*
Refund
316
[kse pUnz lkguh yky egs'k nkl lkguh] ;ksxs'k DykFk ekdsZV cjsyh
MIG
5000.00
3/9/82
5920.00
241684
22-02-86
316
bZ'oj flag egRrk 500 bZ'oj esgrk flrkjxat] uSuhrky
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
317
Hkwi flag cM+k cktkj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
318
jktsUnz izlkn fjtu ua-2 LVssV cSad vkQ bfUM;k
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2466.00
091842
01-06-87
319
cqu;kn gqlSu eywdiqj ryS;k] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
30-7-82
-
-
-
322
dSyk'k 'kadj oekZ Hkxoku Lo:i] dyDVjxat cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
Refund
325
gjfeUnz dkSj pjuthr flag] cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5562.00
873811
14/2/84
327
xq:pju dkSj ljnkj n'kZu flag] dVjk ekujk; cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
6175.00
673012
14-11-84
328
lqjs'k dkSj gjHktu flag] fefpZ;k Vksyk cjsyh
MIG
5000.00
30/7/82
5562.00
873134
07-12-84
328
ljoUr dksj lqjsUnz flag] cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
3/8/82
5562.00
873140
07-12-84
335
vk'kkjkuh lqHkk"k dqekj 193 flfoy ykbu] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/7/82
3593.00
948990
17-01-02
336
fouksn dqekj ,l0vkj0VsyhQksu ,DlpsUt pkSiyk jksM+ cjsyhA
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
500.00
582040
23-02-99
336
lqykspuk eks0 uoknk 'ks[kku ';kexat] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-08-05
-
-
-
337
johU dqekj flag ckcw flag] I<+sjk iks0 dknjxat] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1187.00
585166
23-08-86
339
dYiuk 'kekZ }kjk Jh czts'k ukFk 'kekZ edku u0 402 vkyefdjhxat cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
14-07-1982
-
-
-
343
fode flag tSu fcdksjh ey tSu] dV?kj eqjknkckn
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
Refund
343
eqdqy dqekj lDlsuk fcgkjh yky lDlsuk] 31 pks/kjh eksgYyk cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
*
*
24/3/85
344
Hkwi jke lkxj xzke tkSusj] iksLV flU/kkSyh] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
02-08-82
1483.00
514738
12-01-95
345
JhpUnz xqIrk xzke gqlSuiqj iksLV ea>ksyk] cnk;wWa
Plot 125 Y
1000.00
05-08-82
1345.00
418207
02-01-91
347
jke pUnz xqIrk fryd jkt xqIrk] 143 lkgwdkjk m>kuh cnka;w
MIG
5000.00
26/7/82
5790.00
241318
13-12-85
349
e`nqyk v'kksd dqekj] lnj cktkj] cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
8792.00
699625
19-04-00
352
Jh Hkxoku vxzoky txnh'k lju vxzoky] vukt e.Mh ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
6/9/82
-
-
-
354
jkts'k lju vxzoky lqHkk"k uxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
*
*
Refund
359
gksi.k nkl feydh ey] ekMZu dU;k pkSiqyk jksM] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
8681.00
*
-
360
euksjek pkS/kjh ;ke Lo:I lDlsuk] ea-u-,Q-Mh- ubZ cLrh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
4170.75
585391
06-09-86
361
'kkfUr Lo:Ik vkbZ0Vh0vkj0ds0 lh0ch0 xat cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
09-07-1982
3337.50
872100
12-11-84
362
jktsUnz izlkn ukjk;.k nkl] xlxjku ikl efB;k] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
13/7/82
3240.00
096983
05-03-94
363
fxjh'k pUnz vxzoky lrh'kpUnz vxzoky] ubZ cLrh cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
3/8/82
4141.00
582195
19-07-86
367
th-,l-nRrk ch-vkj-nRrk] cMk cktkj cjsyh
MIG
5000.00
4/8/82
6812.45
273472
17-05-91
368
Jherh ohuk izdk'k 68 flfoy ykbZu vk;Z fuokl cjsyhA
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
-
-
369
eqUuh Lo0 NksVs yky] eks0 'kkgnkuk fjtu dkyksuh] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-09-82
-
-
-
371
'kadj yky pUnu yky] xaxkiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
31-08-82
550.00
870395
03-09-84
372
jke foykl 'kgnkuk gfjtu dkyksuh] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
375
jke I;kjh nsoh 179] flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
3000.00
584974
26-08-92
376
izseyrk vxzoky 698,&ctfj;k eksrhyky lkgwdkjk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
378
vkuUn Lo:i Hklhu xqysjh jkt Hklhu] jktsUnz uxj bTtruxj cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
6431.00
586382
2.1.93
378
f'konso fla?ky] LVs'ku odZ'kki] bZ,e-;w] cjsyh
Plot 400 Y
500.00
7/10/82
-
-
-
379
lqjs'k pU feJ xaxklsosd] 170 pkS/kjh eksgYyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
*
*
14-03-88
380
cynkl rksykuh cley] turk QwM] pkSiqyk jksM] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
Refund
384
egs'k pUnz ek/kokuh rksi.k nkl] ekMu d- pkSiqyk jkSM] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
385
Jh fd'ku pUn ekMZu dUQSD'kujh pkSiyk jksM cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
09-08-82
5377.00
937041
14-02-03
386
?ku ';ke rksykuh oklqerk] turk QwM izksMDlZ pkSiyk jksM cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
8681.00
*
-
387
jktohj pUnz vjksjk ts-,l-vjksjk] jkeiqj ckx] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
10/9/82
-
-
-
388
Jh vkse izdk'k }kjk izHkkxh; funs'kd lkekftd okf/kdh ou foHkkx flfoy ykbZu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
393
ukjk;u nRr 'kekZ /kweh jke 'kekZ 'kgkerxat cjsyh
MIG
5000.00
06-7-82
-
-
Refund
397
euks izdk'k 'kekZ NksVs yky 'kekZ] fo".kqiqjh] vyhx<+
Plot 400 Y
4500.00
7/9/82
-
-
-
398
nsoSUnz dqekj 'kekZ eksgu yky 'kekZ] cnk;wa
Plot 400 Y
3500.00
7/9/82
4433.30
103862
03-02-88
402
lqjsUnz iky flag ]'kadj n;ky] dEiVh] egkjk"V
Plot 400 Y
4500.00
26-7-82
5062.50
875406
16-02-85
403
ftrsUnz falg egsUnz falg] lqHkk"kuxj cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4010.00
305009
7.8.85
408
eu eksgu lgk; JhokLro ]';ke euksgj JhokLro] LVsV csad vkQ bfUM;k
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
3549.00
589586
22-10-94
409
iz}hi pUnz ikaMs xksoZ/ku ikUMs] dV?kj eqjknkckn]
MIG
5000.00
7/8/82
5916.00
579340
24-05-86
413
?ku';ke n;ky gksE;ks gky Vkmu gkrk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
415
vkse izdk'k ;kno eq0 [kqjZe xkSfV;k] ikxy [kkus ds ihNs ';kexat
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
416
fot; uUn flag pks/kjh lh-,l-pks/kjh] jkeiqj ckx cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
6375.00
104229
08-03-88
417
lkfc;k csxe e-ua-&14 eks0 vkteuxj] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
07-08-82
-
-
-
419
vaxnohj flag euskgj flag] ek/kksokM+h rglhy iwwjuiqj ihyhHkhr
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
6071.25
253572
25-05-91
423
la;ksX;rk lgxy dsoy d`".k lgxy]132 eywdiqj cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/9/82
6726.00
054725
18-05-05
424
'ksj cgknqj ohj cgknqj] Hkkjrh; LVsV cSad] Qjhniqj
MIG
5000.00
15/7/82
6958.00
416540
20-06-90
425
galjkt fohdj dk;kZy; ihyhHkhrA
L.I.G-H
3000.00
26-08-1982
-
-
Refund
429
txnh'k ukjk;.k cSty Mhchoh ukjk;u cSty] jkeiqj ckx cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
430
jke fd'ku esgjks=k ,-,u-egjks=k] fcgkjhiqj cjsyh
MIG
5000.00
08-7-82
6020.00
479564
25-10-86
431
iksfiUnz falg ts-,l-c['kh] 83 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/7/82
4112.00
579321
22-05-86
434
uhuk egjk jktho egjk] e-u-a 220 lkgwdkjk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
2708.00
373494
23-10-89
435
Jh jke flag LVsV cSd vkQ bfUM;k jhtuy vkfQl flfoy ykbu cjsyhA
L.I.G-H
300.00
28-08-82
-
-
-
440
jkts'k dqekj xka/kh dqUnu yky xka/kh] 274 ckx vgen vyh[kka cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2641.00
624619
13-02-89
442
nsosUnz dqqekj xka/kh dqUnu yky xak/kh] 274 ckx vgen vyh [kka cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2641.00
624606
10-02-89
443
fofiu dekj xka/kh 272] ckx vgen vyh [kka cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
444
fxjh'k dekj xka/kh vkse izdk'k xka/kh] 272 ckx vgen vyh [kk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
445
beksn xka/kh cukjlh yky xka/kh] 271 ckx vgen vyh [kka cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2641.00
624615
13-02-89
446
fouksn dqqqekj eqdqV yky] 274 ckx vgen vyh [kka cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
448
dherh yky efyd pUnz vkgwtk] 22 tudiqjh] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
26-7-82
3995.70
240718
1-06-85
449
jes'k dqekj f'kokuh 14&ch] f=os.kh lgk; ekxZ] izseuxj Fkkuk] u;k cLrh] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
29-07-82
1258.30
092617
10-11-87
453
:de.kh nsoh fo'kEcj ukFk] 128] U;w lsYl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
585837
27-09-86
27-09-86
457
f'ko nRr 'kekZ jkes'oj n;ky] 78ch 'kkgckn cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
-
-
-
459
uwj tgak csxe vuoj vyh [kka] dkadj Vksyk] iqjkuk'kgj cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
5720.00
305003
02-08-85
460
Q;kt vgen lqHkk"kuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-07-82
572.50
305097
03-09-85
461
fot; dekj vjksjk txr ukjk;u vjksjk] cM+k cktkj cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
*
*
33850
464
Jh ujsUnz cgknqj flg xzke o iksLV mnh ftyk bVkok A
L.I.G-H
300.00
17-08-1982
-
-
-
472
gtjkrh bczghe] dfVdqb;ka iq0 'k0] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
09-08-82
554.00
872095
13-11-84
473
Jh euksgj iky xaxokj 160 dkyh okMh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
22-07-1982
-
-
Refund
474
gjh'k dqekj xqIrk }kjk Jh Lo0 oStukFk [k.Msyoky 436 flfoy ykbZu cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
3525.00
579319
19-05-86
480
jktho dqekj vxz0 124 vkyexhjhxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
*
*
28-12-04
481
egs'k dqekj vxzoky ';ke dqekj vxzoky] 321 fejfp;k Vksyk
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
2208.00
873070
23-11-84
482
jkeewfrZ fxfj djufxfj] uoknk mjosyh ft0 'kkgtgkiqjA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
484
d`".k egjks=k jk/kk d`".k egjks=k] dUgS;k Vksyk cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
-
-
Refund
486
bErs;kt vgen eks- bLyke] xkthiqj
MIG
5000.00
3/8/82
5662.50
874493
14-02-85
486
lanhi egjks=k jke ukFk egjks=k]ds-th-ds-dkyst eqjknkckn
MIG
5000.00
19/7/82
8533.00
208333
02-11-99
487
vrqy dqekj xxZ f'ko gjh xxZ] xxZ frEcj LVksj ckleaMh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
488
fueZyk tSu eS- fd'kksjh yky v'kksd dqekj] okjnkuk epsUV] xaxkiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/7/82
2216.50
573035
16.11.84
489
bZ'oj izlkn jk/ks';ke 'kekZ 332] xaxkiqj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/7/82
2216.50
873033
16/11/84
491
bj'kkn gqlSu rkykc ckM+k vgen vyh [kk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
650.00
761296
14-09-88
493
Hkhe lsu HkkfV;k lqHkk"kuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-07-82
-
-
-
496
fuxkj csxe iq=h eq0 ;klhu [kka] eks0 dksV fudV vkjk e'khu ukgj flag pkSjkgk 'kgnkuk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
498
'kkjn vxzoky v:u dqekj vxzoky] 776 lnjcktkj] dSUV]cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/9/82
2896.00
587830
21-07-93
501
fouksn dqekj vxzoky fo'ks'koj n;ky] ekjokM+hxat cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
8051.00
934074
3.1.02
502
izeksn daqekj fo'ks'koj n;ku] ekjckMhxat cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
7391.00
456085
16-04-98
503
izeksn dqekj vkuUnh izlkn] 44 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
Refund
504
'kjn pUnz feJk Hkw"k.k feJk] ekjokMhxat cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
17412.40
419772
16-07-91
505
fou; 'kekZ dkyh pju 'kekZ] 26 czzzzzgkeiqjk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
*
*
30/07/96
508
jfoUnz ukFk 'kekZ xksihukFk 'kekZ] fo'o ukFk Hkou] 87 esdsfu;j jksM cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
3517.00
941936
02-08-01
509
bnjh'k vyh iqRru vyh] e-ua-&945 'kkglckn] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
511
vkf'k"k dqekj jktsUnz dqekj] 491 vkyexhjhxat cjsyh
MIG
5000.00
09-7-82
-
-
-
515
lq'khy dqekj jLrksxh iq= o`toklh yky jLrksxh eks0 x<+S;k efUnj ds lkeus e-ua-&112] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
516
'kkjnk nsoh lDlsuk lqn'kZu dqekj lDlsuk] DydZ E;wfulfiy cksMZ] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1524.00
671345
26-06-95
517
fot; cgknqj lDlsuk fnCctu yky lDlsuk] izseuxj ykbuikj] bTtruxj] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1174.00
585386
06-09-86
518
ljrkt vgen iq= uUgsa [kk ] 127 vkteuxj] dVh dqbZ;k] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
519
mes'k fcgkjh yky `';ke fcgkjh yky] 214 [oktk dqrqc] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
12/7/82
*
*
Refund
527
Jherh d`".kk dqekjh uS'kuy chMh dkjiksjs'ku uSdiqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
-
Refund
529
vjfoUn flag c['kh lqjsUnz flag c['kh] 49, ekMy Vkmu cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
31/8/82
2274.50
240882
02-07-85
530
gjuke flag dqekj QrsgpUnz] fV;wfy;k] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
10/7/82
5062.50
875579
04-04-85
533
dqynhi flag eupUnk ,p-vkj-eupUnk] 130 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/9/82
7163.95
962836
07-12-95
534
iznhi dqekj jLrksxh f'ko 'kadj yky jLrksxh] lkSnkdkjku cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
8879.00
952851
11-09-01
535
jkeukFk vxzoky gksrh yky vxzoky] vkyefxjhxat] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
20-7-82
-
-
Refund
536
lquhy dqekj xks;y NksVs yky xks;y] vkyefxfjxat] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
29-7-82
-
-
-
537
j?kqukFk vxzoky Jh NksVs yky vxzoky] 372 vkyefxjhxat] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
29-7-82
-
-
-
538
';ke euksgj xqIrk jke lgk; xqIrk] dVjk pkan [kka iqjkuk'kgj cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5310.00
768909
19/1/84
540
gsysu fioUVw ykjsUl fiUVw] fo'i dukMZ Ldwy cjsyh
MIG
5000.00
30/7/82
-
-
-
543
vkseizdk'k c=k cukjlh nkl c=k] [kfVek
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
*
*
Refund
544
ohjsU dqekj 88lh&flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
04-08-82
686.20
823553
25-09-91
545
jkds'k dqekjh dksgyh egsUnz flag dksgyh] 58 flfoy ykbu] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
14-7-82
2408.00
099041
09-01-87
546
vkse izdk'k vxz0 363ch@fefp;k Vksyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
549
lqjs'kpUnz vxzoky Jh dks'ky fd'kksj] uUnHkou] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
5/7/82
5831.25
106634
06-08-88
550
tqxy fd'kksj dks'ky fd'kksj] uUn Hkou vkyefxjhxat]
Plot 400 Y
4500.00
5/7/82
5831.25
106699
23-08-88
551
jkts'oj izlkn tdkrh eqgYyk cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4404.15
092622
10-11-87
551
mTtoy flag dq'ky flag] dysSDVsV cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
552
vtk;c flag jke flag] 185 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
-
Refund
554
ds-,- /kou ,e-vkj- /kou] 35 flfoy ykbu] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
*
Refund
555
ijethr flag vt; flag] jkeiqj ckx cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
558
t;iky flag vejthr flag] 185 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
-
-
566
gjh 'kadj vxzoky 33 dUgS;k Vksyk ftyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
13-07-1982
4125.00
416096
08-05-90
572
fouksn dqekj vxzoky vxzoky fuokl fudV fgUnw dU;k egkfo|ky;] ftUn] gj;k.kk&126102
Plot 125 Y
1000.00
10-07-82
1430.00
103849
1.2.88
574
ubZe mYyk [kka jQh mYyk [kka] 149 czkgeiqjk cjsyh
MIG
5000.00
4/9/82
5833.00
241674
22-02-86
574
lq/kho dqekj flag dLrwjh yky flag] ch 57 eksfny Vkmu cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
*
*
08/03/95
579
v[kys'k dqekj lDlsuk 264ch] fcgkjhiqj flfoy ykbZUl] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
1258.30
092616
10.11.87
581
nsosUnz JhokLro vkj-ih- JhokLro] izseuxj] cjsyhA
Plot 250 Y
2000.00
29-7-82
-
-
-
582
v'kksd dqekj xxZ 6@58 tdkrh eksgYyk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
04-08-82
-
-
Refund
583
t; d`".kk [kaMsyoky jke jru yky] 129 u;k Vksyk cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
4608.00
624086
12-07-99
585
egsUnz flag gaMk 35&5&6 jeiqj ckx cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
2525.00
103011
08-12-87
586
uhuk vxzoky izdk'k pUnz vxzoky] ckleaM+h cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
5662.50
092634
16-11-87
587
yfyr dqekj tSu 774@1] fryd dkyksuh lqHkk"k uxj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
26-7-82
2408.00
099074
14-01-87
590
nhukukFk fryd jke] Qkyrwuxat] efUnj dkyh ckM+h] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
593
feFkys'k [k.Msyoky fo'oukFk th [k.Msyoky] 352 dkyhckM+h] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1050.00
511225
12-02-83
594
eqdys'k JhokLro vt; izdk'k JhokLro] 242 ctfj;k fogkjhiqj] cjyhA
E.W.S./H
500.00
02-09-82
-
-
-
597
ulhe vgen ekLVj they ] 175 ckal e.Mh] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
4/8/82
5662.50
092525
10-11-87
598
egs'k lju vxzoky txnh'k lju vxzoky] Qjhniqj fu- ikaLV vkfQl
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2600.00
107406
14-09-88
601
gjuke falg Mecj flag] jtiqjh uoknk] Hkqrk
Plot 400 Y
4500.00
28-7-82
5502.00
99186
07-03-87
603
jk/ks ';ke caly ukjk;u nkl] lkgwdkjk cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
5831.25
106671
16-08-88
605
vk'kk vxzoky pUnz Mk- ujs'k pUnz lkgwdkjk cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/8/82
5931.25
106672
16.8.88
607
jkeorh 305 bUkuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-08-82
-
-
-
608
'kkjnk nsoh 426 o`geiqjk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
609
deys'k vk;kZ rksi[kkukokys] ';kexat] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
12-07-82
1141.00
240964
09-07-85
612
tok;'k ckuw 557 'kkgkckn fnoku [kkuk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
613
lyhe [kku 412] ckx xqn~M] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
1145.50
875583
08-04-85
614
v'kksd dqekj vxzoky jkes'oj nkl] 158 ctfj;k iwjuey] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
21-08-82
-
-
-
618
ujs'k ckcw lDlsuk 338 dkuwu xks;ku ckx ykyk f'ko izlkn] eS0jks0 cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
674.50
418205
02-01-91
619
rkjk ckcw lDlsuk cztoklh yky] esdsfu;j jksM cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
5854.00
241641
15-02-87
620
Jh fnyhi flag ;kno xzke jktiqjh uoknk iks0 Hkqrk ftyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
3387.50
240409
'13-05-85
623
eukst daqekj ch-,u-xqIrk pkgckbZ cjsyh
MIG
5000.00
14/7/82
6687.50
625868
03-06-89
624
gjh 'kadj ikaMs Tokyk izlkn ikaMs] pkgckbZ cjsyh
MIG
5000.00
08-7-82
6145.00
99862
14-05-87
626
ruohj vgen [kku 556] 'kkgckn nhoku[kkuk] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
-
-
-
627
lk/kuk vxzoky] pUnz eksgu vxzoky] dVjkekujk;] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
29-7-82
*
*
24-2-01
629
Jherh larks"k jkuh xkok 8@252 otfj;k iwju ey cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
27-07-1982
-
-
Refund
630
vCnqy vrhd [kka 94 jcMh Vksyk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-08-1982
3287.50
870318
23-08-84
632
jktsU dqekj 'kekZ 289 'kadj dqVh eksgYyk HkwM+] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
13-06-82
-
-
-
644
Jh fnus'k dqekj Jh ykypUnz oh-vkbZ-cktkj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
28-7-82
2410.00
868699
23-06-84
649
js'kek ch jbZl fe;k] 102 flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
652
ujs'k pU 338 dkuwu xks;ky eSdsfu;j jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
*
*
02-01-91
653
'kkjnk vxzoky dks'ky fd'kksj] 79 uan Hkou] vkyefxj xat] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/7/82
5831.50
106633
06-08-88
654
tjkZj vyh yk/kh Vksyk] iqjkuk 'kgj] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
03-08-82
1300.00
761284
08-09-88
655
Jherh m"kkvxzoky fxjh'k dqekj] vkyefxjhxat] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/7/82
6018.75
970017
14-06-89
656
eksgEen fj;kt 26] yk/kh Vksyk] iqjkuk 'kgj] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
03-08-82
1291.50
106345
17-05-88
657
vkse gjh vxzoky 297] dkyhckM+h cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
6/8/82
-
-
-
661
lq/khj dqekj tk;loky 368 yky dksBh fldykiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-82
3475.00
241653
15-02-87
662
d`".kk dqekjh 375] dUgS;k Vksyk] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
08-07-82
1420.00
584289
27-07-92
662
lqjs'k pUnz lkxj LVsV cSd vkQ bfUM;k Vkmu gky 'kgktgkiqjA
L.I.G-H
300.00
13-07-82
347.50
307368
01-11-85
663
jke vkSrkj c`tyky vxzoky] ;ksxs'k DykFk ekdsZV dVjk ekuljk;] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
664
uhjt dqekj vxzoky NksVs yky vxzoky] foyst nqudk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2735.00
283221
24-08-91
665
gjh xksfoUn xksiky ch-th- xqIrk] dwapk lhrkjke cjsyh
MIG
5000.00
30/7/82
5230.00
458763
20/9/83
666
vuhy lwn fujatu nkl lwn] cM+k cktkj cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
-
-
Refund
667
lkfo=h nsoh ikl flVh iksLV vkfQl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
31-07-82
-
-
-
668
lhek vjksjk 16@ch ekMy Vkmu] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
-
-
-
674
xqy'ku dqekj bUnzhjt bUnzk] LVksj 28 'kkL=h ekdsZV cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
-
-
Refund
675
Jherh ique lkguh nsojkt lkguh] ekMy Vkmu cjsyh
MIG
5000.00
31/8/82
-
-
-
676
cnzh ukFk lkguh fo'ku nkl lkguh] 109, ekMy Vkmu cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/9/82
3409.00
954653
26-06-02
677
tkxzfr lgdkjh xzg fuekZ.k lfefr fy0 171 deyk dkyksuh flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
14687.00
22284
20.8.05
677
Jh eus'oj yky
L.I.G-H
300.00
13-09-82
-
-
-
680
Jherh mek vxzoky v'kksd dqekj vxzoky] vxzoky czknlZ ckl ea.Mh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
683
'kkfUr ekFkwj bZ&ih0@31 uckc dk
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
4037.50
971066
03-08-89
684
Jh gfj 'kadj xzke MIiVk 'k;ke iqj iksLV ofYy;k cjsyhA
L.I.G-H
300.00
20-07-1982
-
-
-
690
euksgj yky prqosZnh f'koeksgu yky 131 dkyhckM+h] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
28-7-82
4550.00
107410
14-09-88
693
ljnkjuh lqjsUnz dkSj lxq 37ch] 'kgnkuk dkyskuh cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
-
-
-
697
v'kksd dqekj oekZ 141 vkyexhjh xat] dPph efLtn] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
10-07-82
595.00
479575
25-10-86
699
m"kk vxzoky egs'kpUnz vxzoky 131 dkyhckM+h] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
28-7-82
4550.00
107409
14-09-88
700
jes'k pUnz lDlSuk }kjk Nsy fogkjh yky dkfrc eks0 cq[kkj iqjk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-08-1982
3412.50
240847
24-06-1985
701
vfuy dqekj oekZ 106@20 flfoy ykbUl fe'ku gkfLiVy cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
-
-
-
702
v:.k dqekj oekZ 106@20 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
2433.00
099086
17-01-87
707
v[khys'k dqwekj lDlSuk 474 eywdiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-07-1982
5377.00
948977
17-01-02
710
Jh dq'ky flag 297@ Mh flfoy ykbu cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
02-09-1982
-
-
-
712
vthr dqekj fMoh0 ekbdksyksth vkbZohvkjvkb] b0uxj] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
22-7-82
2383.25
585168
21-08-86
713
Mk0 izse pUnz oekZ xzke ,.M iskLV fclukiqj ftyk lhrke<+h fcgkj
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
1461.00
588947
26-10-93
714
izse leS;kj 'kadj Hkou ,Dlhfc'ku jksM iVuk
Plot 125 Y
1000.00
04-08-82
1839.00
928096
24-03-03
715
cyjke flag f'kojkt flag] cnk;wa
Plot 400 Y
4500.00
29-7-82
6300.00
417674
21-09-90
717
nhid flag jktsUnz flag] cnk;wa
Plot 400 Y
4500.00
29-7-82
6075.00
373491
23-10-89
720
izohu dqekj ,l-ih- xqIrk] dkuwu xks;ku] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
24-7-82
-
-
-
722
bU nso f?kejh Hkxokuiqj MkW0 dsljiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
724
jke Hkjksls f'ko pju xzk0 eyqdiqj vkVkekaMk] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
14-07-82
-
-
-
724
jke Hkjksls f'ko pju] Vk;j fjVsfMax dks0 uSuhrky jksM] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
21-07-82
-
-
-
726
jke jru 'ekZ yk[kks jke] 156 flfoy ykbUl] cjsyha
E.W.S./H
500.00
07-08-82
*
*
25-08-89
728
Lo.kZ ef.k xqIrk }kjk 814 Hkxorh lju lqHkk"k uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
3187.50
571040
04-01-84
729
lw;Z izdk'k 398 fogkjhiqj esejku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
09-07-82
-
-
24-01-2000
730
?ku ';ke nkl jke dekj ?ku ';ke nkl] 'kgkerxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
2/8/82
-
-
-
731
jk/ks';ke xqIrk 120 ckx fczxVku] cjsyhA
E.W.S./H
50.00
06-08-05
-
-
-
732
osn izdk'k ckx fozxVku cjsyh
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
372.00
101189
15-07-87
734
Jherh Qwyerh iqfyl pkSdh pkSjkgk flfoy ykbu cjsyh
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
363.75
09903
09-01-87
735
Jh tokgj yky eks0 ckx fozxVku cjsyh
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
-
-
-
736
jktho dqkej [kaMsyoky jke dekj ?ku';ke nkl] 'kgkerxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
8/2/82
-
-
-
737
jke yky xzke ouxok Mk0 m>kuh cnk;wWA
L.I.G-H
300.00
12-07-1982
443.00
725809
18-01-94
738
e/kqckyk 'kekZ ds-,y-'kekZ 734 [kkylk Ldwy lqHkk"kuxj
Plot 250 Y
2000.00
6/7/82
2733.00
273599
30-05-91
741
pUnk fe;ka eqUus fe;k dckM+h] ckx vgen vyh [kka] cjsyha
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
-
-
-
745
eksgEen 'kehe ckx vgen vyh [kk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
04-08-82
566.00
240555
23-05-85
749
]'kkfgn v[rj [kk vCnqy jmQ] vkteuxj cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
-
750
Jh egkuUn lsod 295 yky cgknqj 'kkL=h uxj xqn~nM okx cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
753
fouksn ukjk;u izseukjk;u] LVs'ku jksM cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
-
-
Refund
755
'kadj nk Lo0 Jh eqjkjh] 156 flfoy ykbUl] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
842.00
608004
28-05-99
756
fnokdj feJk ,l0vk0 'kqxj QSDVh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
12-07-1982
3312.50
871129
18-09-84
763
Jh vk'kk jke [kuqtk xzke v[kykniqj iksLV eqfM;k vgen uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
07-08-1982
-
Reff
Refund
764
fu'p; Mk- oh-ih- vn;k] flfoy ykbUl cjsyh
MIG
5000.00
4/8/82
-
-
-
767
xksnkojh nsoh vk;qDr dk;kZy; cjsyh e.My] cjsyh 114] flfoy ykbZUl] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
10-07-82
-
-
-
769
fulkj vgen vgen gqlSu] iq0 lqHkk"k uxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-07-82
572.00
305094
03-09-85
773
pU izdk'k nk 87 lqHkk"kuxj] cjsyha
E.W.S./H
500.00
23-08-82
-
-
-
780
foeys'k dqekj Qjeku uxj vkbZ-oh-vkj-vkbZ]uSuhrky
Plot 250 Y
2000.00
22-7-82
2566.50
105492
7.5.88
780
eq0 'kCchj eq0 'kQh] pwuk eUMh] cnk;waA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
781
gjhvkse xaxokj xzke f[kjdk isk0 fHkVkSjk] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
06-08-82
-
-
-
782
iq"ik HkVukxj eqjyh euksgj HkVukxj] 35@,&7, jkeiqj ckx] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
783
Jherh lUrks"k lksuh ;'kiky lksuh ] e-ua- bZ-Mh-21@2199 vdo dksrokyh xuh euhgkjk cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2600.00
107450
20-09-88
785
latho tkSgjh gjh'k pUnz tkSjh] lsUVy tsy cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
-
-
Refund
791
vksedkUrh vxzoky fo'ku lksi QSDVh dadM dqvk cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
04-08-82
4007.50
823845
04.12.91
793
lqjsUnz ujk;u lDlSuk 211 pk.kD; iqjh viksftV ,e0oh0 b.Vj dkyst cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
20-07-1982
3412.00
240707
30-05-85
795
vkfjQ gqlSu gk'keh b'kjkj gqlSu gk'keh] 109 'kkgh xsV cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
6354.00
103860
02-02-88
800
Jh mifnr iquSBk xzke flYikVk iksLV o ftyk fiFkkSjk x
L.I.G-H
300.00
17-07-1982
-
-
-
801
lqeu yrk vxzoky e-ua-&449 xyh ykyk [kUuwey vkyfxjhxat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
13-06-82
7350.00
107496
01-10-88
802
eUtw 'kekZ Jh ;ksxs'k 'kekZ] eaxyiqjk] ljk;jhu eqjknkckn
Plot 250 Y
2000.00
26-7-82
2575.00
105925
07-06-88
804
iznhi dqekj vxzoky 301&xaxkiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
30-07-82
-
-
-
806
mes'k dekj xxZ jktkjke th vxzoky] ekjokMh xat cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
-
-
-
807
czts'k pUnz f'kojke flag izoDrk lkgwjke ukjk;ueq-e-vk;q-cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
-
-
-
808
j?kqukFk flag izoDrk cjsyh dkyst] cjsyh f'k{kk'kkL= foHkkx
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
2304.00
241358
18/01/86
810
vrqy dqekj xqIrk lkseizdk'k xqIrk] cMk cktkj cjsyh
MIG
5000.00
2/8/82
-
-
-
811
,l-lh-,l-usxh f=yksd flag usxh] LVs'ku jksM cjsyh
MIG
5000.00
06-7-82
6000.00
585811
27-09-86
816
vkse izdk'k Mh-lh-vks-,l- vkWfQl ,u-bZ- jsyos] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
02-08-82
525.00
821752
05-10-83
818
[ksejkt tksgjh bUnz lsu] ekMy Vkmu cjsyh
MIG
5000.00
2/8/82
5562.50
873805
14/12/84
819
ujs'k frokjh 153] fcgkjhiqj [kf=;ku] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
30-07-82
1596.00
800723
03-01-97
823
vuUr dqekj vxzoky 42&bZ Bsjk uokc HkwM+] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
28-07-82
562.50
875508
13-03-85
825
NksVk yky 122 iatkciqjk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
831
jkfxuh efyd lquhy efyd] 109 flfoy ykbu] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
12/7/82
3193.00
975643
04-06-97
834
jkl ofy nsoh jke y flag] 39@, ,e-bZ-,l- dkyksuh 'kkgtgkaiqj jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
837
jkds'k 228 fldykiqj ckck jkenkl efUnj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
650.00
761297
14-09-88
840
Jh dkUrh okow lkxj 69 , Hkhe uxj tkVo iqjk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
07-08-1982
-
-
-
841
tequk izlkn xaxokj 228 fldykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
645.00
106364
20-07-88
842
,Q0oh0 vUlkjh xzke fjNkSyk fdT;rmykg] uokcxat] cjsyh
Plot 125 Y
1000.00
05-08-82
1415.00
875987
10-02-93
843
lw;Z izdk'k frokjh 'kkfUr Lo:Ik frokjh] dSEQj ,.M ,ykbM
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
-
-
-
844
jkt dqekj 203 fldykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
650.00
761279
08-09-88
845
v'kksd dqekj 228 ldykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
650.00
107401
14-09-88
849
vkbfjl kafll gk;j lsdsUMh Ldwy cjsyh
L.I.G-H
3000.00
21-07082
3300.00
871128
19-09-84
850
,l0 tkSu 9 jksMost dkyksuh 'kkgtgkiqj jksM] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
641.50
105489
07-05-88
851
Jh Msfu;y flag 85@, flfoy ykbUl cjsyhA
L.I.G-H
300.00
09-07-1982
-
-
-
853
jke pUnj pkSjfl;k jkes'oj n;ky pkSjfl;k] pkSjfl;k iku okyk] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-08-82
1525.00
670391
20-05-95
857
egs'k dqekj [k.Msyoky 224 dkyh ckMh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
05-08-1982
4287
586263
20-01-1993
862
txnh'k izlkn xqIrk }kjk Jh dSyk'k xqIrk] 278 dVjk pkWn [kka iqjkuk 'kgj] cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
05-07-1982
3312.50
873065
23-11-84
863
esokjke gfjiky]
E.W.S./H
500.00
06-08-82
550.00
87028
18-10-84
870
yTtk nsoh jkepU ukuw jke] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
04-08-82
570.50
241039
20-07-85
871
jkt jkuh vxzoky vkse izdk'k vxzoky] lqHkk"k ekdsZV cjsyh
MIG
5000.00
27/8/82
-
-
-
873
fj'kh dqekj vksojk; 12, ekMy Vkmu cjsyh
MIG
5000.00
21/7/82
5584.50
873808
14/12/84
874
Jherh jkeknsoh ekgs'ojh vkse izdk'k] MkyhpUnz m|ksx fcgkjhiqj]cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
14-7-82
-
-
-
875
vrgj gqlSu Jh vQty gqlSu] 145 eywdiqj ukys dh efLtn cjsyh
MIG
5000.00
6/8/82
5790.00
241443
01.12.86
876
j?kquUnu flag dkerk flag] jtiqjh uoknk Mk0 Hkqrk] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
830.00
582008
17-10-98
876
eksgEen mej dqekj Vkdht ds ikl xk/kh vkJe cjsyh
L.I.G-H
3000.00
20-07082
3575.00
585402
06-09-86
879
jke vkSrkj xqIrk edku u0 261 ubZ oLrh ek/kks okMh cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-09-1982
3350.00
875498
12-03-1985
885
x.ks'k nsoh dslj nkl HkkfV;k[] 99 fl?kyk iqje] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
-
-
-
886
Jh izse dqekj xqIrk 322 xyh dgjoku fogkjhiqj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
02-08-1982
-
-
-
887
e/kq efyd 109 ,Q] flfoy ykbUl cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
3/8/82
2575.00
105588
01-06-88
890
jktsUnz izlkn lDlsuk ;w0ih0,l0vkb0Mh0lh0 cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
06-08-82
4320.00
587112
17-04-93
891
izse pUnz tkSgjh ewy pUnz] tksxh uoknk 'kgkerxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
2380.00
768989
16-02-84
892
Jherh euksjek nsoh 389 vkyefxjh xat cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
27-07-1982
3787.50
102475
05-12-87
894
v'kksd dekj 'kekZ jke xksiky 'kekZ] 161 xaxkiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
9/8/82
2738.20
419740
05-07-91
895
lqHkk"k pUnz VaMu dSyk'k ukjk;u VaMu] ikoj gkml cjsyh
MIG
5000.00
07-05-82
6960.00
416445
25-05-90
896
jktsUnz izlkn lDlsuk nsoh izlkn lDlsuk] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/7/82
2330.00
821730
26-9-83
898
egs'k pU xqIrk 321 ctfj;k buk;rxat] cjsyha
E.W.S./H
500.00
29-07-82
-
-
-
901
dqlqe lgxy ,u-ds-lgxy] enkjh xsV cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
6/8/82
-
-
Refund
905
eatw egjk dey pUnz egjk] 4@8 flfoy ykbUl cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
7/8/82
6285.00
951617
20-02-02
908
Mh-ch-flag vkj-oh-flag] lqHkk"kuxj cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
7175.00
105469
30-04-88
909
'kQhd eks0 mYyk dqjs'kh] 161 vkteuxj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-82
-
-
Refund
910
ljrkt ckuksa Jh eks0 jQhd vk'kqfyfid c0fo0izk0] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
05-08-82
-
-
-
913
Jh egsUnz flag xaxokj xzke fo/kqiqjk iksLV xkSrkjk ftyk cjsyhA
L.I.G-H
300.00
12-07-1982
-
-
-
915
ek/kqjh 'kj.k d';Ik ewypU d';Ik 552 fogkjhiqj flfoy ykbUl] cjsyhA
Plot 125 Y
1000.00
07-09-82
1397.00
824382
18-05-92
919
ohjsUnz dqekj feJk edku u- 367 cMh ceuiqjh cjsyhA
L.I.G-H
300.00
05-08-1982
348.75
306736
04-01-86
921
'kkfUr lju xks;y jke izlkn vxzzoky] 359 vkyexhjhxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
2751.60
823523
13-09-91
923
egrkc [kku 277&djhc bekeckM+k] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
13-07-82
*
*
Refund
925
eksgEen vPNu ekdwc] lSykuh iq0 'k0] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
09-07-82
-
-
-
926
n'kZu flag gqdqe flag] flfoyykbu] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
5/8/82
6318.75
747941
18-12-90
932
chuk lDsluk eksguh dqekj lDlsuk] 362 cM+h ceuqijh] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-07-82
-
-
-
934
larks"k dqekj vxzoky 240 xaxkiqj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
13-07-1982
-
-
-
935
iadt vxzoky d`".k vkSrkj vxzoky] dkyhckM+h] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/9/82
5775.00
105966
18-06-88
936
fo+|knsoh [kaMsyoky nkeksnj nkl [kaMsyoky] dkyhckMh cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
5479.00
869607
30719
937
jke pU uoknk 'ks[kku iqjkuk 'kgj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-08-05
700.00
585411
06-09-86
939
jke izdk'k tk;loky txnh'k lgk; lDlsuk] fjVk- ,l,e- 270 HkwM+] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
15-7-82
2266.00
240381
03/03/85
942
tkfgnk ijohu futke vyh] cqyUn'kgj
MIG
5000.00
6/8/82
6708.00
625984
17-07-89
944
j?kqohj izlkn 6233 dkjisUVj cSx fjis;j iwoksZRrj jsyos bTtr uxj cjsyhA
L.I.G-H
3000.00
05-08-1982
3887.50
106684
19-08-88
946
jkts'k dekj vxzoky jes'k pUnz xxZ] 374 fcgkjhiqj cjsyh
MIG
5000.00
08-7-82
7075.00
102485
07-12-87
947
lrh'k dqekj flaxy vkse izdk'k fla?ky] 336 [oktk dqrqc fcgkjhiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
*
*
21/02/98
956
pjuthr flag c['kh bUnz thr flag] izseuxj cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
6125.00
099633
15-04-87
958
ghjk yky gqyklh jke] 160 ukyk ctfj;k iwjuey cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
958
iq"ik nsoh vxzoky d`".k dqqekj vxzoky] fd'ku dqekj dey dqekj vxzoky 'kgkerxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
959
euthr flag ejokgk xq:o['k flag ejokgk] 62&, ekMy Vkmu] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
06-09-82
-
-
-
960
fotsU ckcw >k 486&ch f'kdykiqj] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
28-07-82
-
-
-
961
feFkys'k ds-,-ok".ksz;] 579 jksfgyh Vksyk] cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
4/9/82
3864.00
873068
23/11/84
968
enu xksiky [kaMsyoky xaxk lgk; [kaMsyoky] 436 fldykiqj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
-
-
-
971
Jh [kkfyn vyh [kka 184 ?ksj tkWQj [kka iqjkuk 'kgj cjsyhA
L.I.G-H
300.00
04-08-1982
-
-
-
972
uUn fd'kksj [kaMsyoky d`".k yky]100 u;k Vksyk vkyexhjhxat cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
7/8/82
4500.00
340/972
22/8/85
972
uUn fd'kksj [k.Msyoky lkS u;k Vksyk vkyefxfj xat] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
7/8/82
6566.25
588198
20-09-93
974
fd'ku yky 25@4 vkj0,0 ySu] cjsyh dSUV] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-08-82
-
-
-
979
Jherh ehjk nsoh 171 HkwM+ cjsyh
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
3150.00
821728
26-09-83
980
rstsUnz thr flag bUnzthr flag] izseuxj cjsyh
MIG
5000.00
5/8/82
6125.00
099632
15-04-87
985
'kkUrh nsoh 151&vkyexhjh xat] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
21-07-82
650.00
761276
09-09-88
986
jkeiky Lo0 Jh Uugs yky] izHkk Vkfdt pk; dh nqdku] cjsyhA
E.W.S./H
500.00
07-09-82
650.00
106949
05-09-88
987
Jh dfiy dqekj vxzoky izrki e'khujh LVksj Qjhniqj cjsy
L.I.G-H
3000.00
06-08-1982
3575.00
585409
06-09-86
991
Jh ';ke dqekj wqeks0 eqjkoiqjk vy[kukFk jksM cjsyh
L.I.G-H
300.00
06-08-1982
397.50
624815
02-03-89
992
dqlqe yrk vxzoky f'ko'kadj vxzoky] 58, euhjke f'ko 'kadj eks/kkckMh] cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
5/8/82
3462.50
307366
01-11-85
996
vt; dqekj vxzoky ujsUnz daekj vxzoky] ckl eaMh cjsyh
MIG
5000.00
7/8/82
7125.00
716879
13.3.91
997
Jherh Kku nsoh tkSgjh 819] lqHkk"kuxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
2166.50
868617
01-06-84
999
eksgEen dqej 323, dqekj Vkdht ds ikl cjsyh
L.I.G-H
3000.00
20-07082
-
-
-
1002
fotsUnz dqekj vxzoky jkecgknqj vxzoky] vy[kukFk cjsyh
Plot 400 Y
3500.00
26-7-82
2287.00
099640
16.4.87
1006
jke yqHkk;k 'kqDyk lqUnj flag] 742] lqHkk"kuxj cjsyh
MIG
5000.00
4/8/82
5980.00
585832
27-09-86
1009
ohjsUnz dqkej 'kekZ lkeus flVh LVs'ku] cjsyh
Plot 400 Y
4500.00
6/7/82
5604.00
873887
08-01-85
1010
vfuy dqekj Hkksyk d`".k Hkksyk] lqHkk"k uxj cjsyh
Plot 250 Y
2000.00
4/8/82
2458.00
099684
01-05-87
  PREV.