iath-la-
vkosnd dk uke
vkosnd dk irk LFkkbZ
Hkou Hkw[k.M dk izdkj
iathdj.k /kujkf'k :Ik;s esa
tek dh frfFk
okil dh x;h /kujkf'k :Ik;s esa
psd la[;k
okilh dh frfFk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3197 ;ksxs'k pUnz I;kjs yky vxzoky] 200dVjk ekujk; cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3198 guhQ fe;ka vCnqy ethn] yks/kh Vksyk iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3199 Jherh v[rj okfgn vyh] HwkwM 'kgkckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
-
-
-
3200 fojsUnz dqqqekj vxzoky Mky pUnz vxzoky] xaxkiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
27/3/82
-
-
-
3201 Jherh foeys'k f=yksd ukjk;u lDlsuk] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3203 e'kgwj gqlSu jger gqlSu] 184 dqaojiqj cjsyh0
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
-
-
-
3204 b'rs;kd vCnqy ekftn eywdiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
-
-
-
3205 yVwjh yky jks'ku yky] 131 dkuwuxks;ku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3207 uokc nwYgk eks- [kyhy] 'kkgckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/10/1981
-
-
-
3208 eks- vyhe uokc nwYgk] vkteuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/10/1981
-
-
-
3209 Jherh utek ijohu fljkt vkye [kka] da/khVksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20/1/82
-
-
-
3210 feFkys'k dqqekjh jke ujs'k] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/10/1981
-
-
-
3212 xqy'ku dqekj efyd 318 ';kexat cjsyh
H-MIG
5000.00
3/9/1981
-
*
Cancelled
3213 gj Lo:i vkseizdk'k] QkYrwuxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
27/7/82
-
-
-
3215 dud vxzoky lh-ih-;kno] jkeiqj ckx cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
Refund
3216 jkt dqekj fla?kj jke ewfr fla/kjh]67 eksfe;k Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3217 jkds'k dqekj vxzoky jke izdk'k] cM+k ctkj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3218 d`".k iky flag NksVs yky] ubZ clrh ujdqykxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3219 dLrwjh falg eksgu yky] ubZ cLrh ujdqykxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3221 larks"k dqekj lDlsuk bTtruxj cjsyh
LIG-P
1000.00
31/8/81
-
-
Refund
3223 lq'khyk nsoh t; izdk'k] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
31/8/81
-
-
-
3224 jkt dqekj [kaMsyoky dkyhckMh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
25/7/81
-
-
-
3225 fot; dqekj dsaV jksM
L.I.G. Ist
2000.00
7/8/1981
-
-
-
3226 Hkxoku nkl fcgkjh yky] u;k Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/8/1982
-
-
-
3227 gjh'k pUnz vxzoky ,u-vkj-vxzoky] 144 xaxkiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21/10/81
120.00
868606
1/6/1984
3228 jke fd'ku ckcwjke] lwQh Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3229 yhyk/kj eaxyh] 16 fl-yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3230 Jherh nqykjh esokjke] lfofy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/7/1982
-
-
-
3231 jkds'k pUnz dkUrk izlkn] xaxkiqjcjsyh
E.W.S.I.
100.00
16/10/81
-
-
-
3232 dkUrk izlkn yYyw jke] xaxkiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
16/10/81
-
-
-
3233 ';ke pju oS/kukFk 'kqDyk] jkeiqj ckx cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3234 oStukFk lq[kuUnu] jkeiqj ckx cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3235 izse fcgkjh yky vkokl fodkl dkyksuh cjsyh
LIG-P
1000.00
3/9/1983
-
-
-
3236 lrh'k pUnz 'kekZ pkgckbZ cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
8/9/1981
2570.00
1/31/1984
7/10/1955
3237 tkosn vgen [kka kehe vgen [kka] eywdiqj ukyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/11/1981
-
-
-
3239 fd'ku dqqekj uRFkw jke] eywdiqj ukyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
125.00
875585
8/4/1985
3240 egs'k pUnz ikaMs jke foykl iakMs] dwapk jru pUnz cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3241 MsfoM jeu 52 ljiu Vkbu jksM cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
13/8/81
-
-
-
3242 tksxk flag rkjk flag] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/10/1981
-
-
-
3244 okyks nsoh vkRek jke] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3245 jke eksgu yky vxzoky fefpZ;k Vksyk cjsyh
LIG-P
1000.00
20/3/82
-
-
-
3246 lksgu yky mifo/kk;d fujh{kd cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3247 pUnz lsu ckcwjke] cgsM+h cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
123.00
873817
14/12/84
3248 ikLdy jk; ts-ihVj jk;] Hkskthiqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/6/82
-
-
-
3249 uhuk feJk egkjkt feJk] 580 lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/8/82
-
-
-
3250 fofiu dqekj feJk ,e-ds-feJk] 580 lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/8/82
-
-
-
3250 ;ksx fd'kksj xkSfV;k [kqjZe 'kkgtkgaiqj
L.I.G. Ist
2000.00
6/9/1982
2450.00
871194
9/10/1984
3251 uwru feJk ,e-ds-feJk] 580 lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/8/82
-
-
-
3252 v'kksd daqekj crjk xq:nso flag xksly] bTtruxj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
25/8/81
-
-
-
3253 HkwisUnz dqekj Hkxor lju 'kekZ] lkSnkxjku ekxZ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3254 txnh'k ykspu jke jke pUnz 'kek] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/2/1981
-
-
-
3255 jkts'k dqekj vxzoky 100 tdkrh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
24/5/82
-
-
Refund
3256 rhjFk yky vjksjk 1064] 'kkgckn cjsyh
H-MIG
5000.00
2/9/1981
-
*
Cancelled
3257 gfj pUnz tkSgjh 536] 'kkgckn cjsyh
H-MIG
5000.00
11/8/1981
-
*
Cancelled
3259 iqLdj ey vxzoky 154 dkyhckM+h cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3260 jkevk/khu xqIrk lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/9/1981
-
-
-
3261 vuhy dqekj frokjh vuUr jke] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3262 v'kksd dqekj feokjh vuUr jke] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3263 ?ku iky flag kksHkkjke] tdkrh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/9/81
-
-
-
3264 jkds'k dqekj fj'khjke 'kekZ] e.khukFkjksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
25/9/81
-
-
-
3265 d`".k eksgu feRry HkYyk dksBh] eMhukFk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
7/9/1981
-
-
Refund
3266 jek dkUr lDlsuk jke pUnz] xqyfM;k cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/9/1981
-
-
-
3267 vejthr flag [kUuw eks- cjsyh
LIG-P
1000.00
7/9/1981
-
-
-
3268 jkts'k xqIrk jkk?ks';ke xqIrk] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
-
-
-
3269 lqHkk"k pUnz jkk?ks';ke xqIrk] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
-
-
-
3270 ckcwjke xaxokj ihyhHkhr
L.I.G. Ist
2000.00
27/7/82
-
-
Refund
3271 Jherh xq:opu dksj D;kjk flag] 'kgnkuk dkykuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
-
-
3272 gj pju flag D;kjk flag] 'kgnkuk dkykuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
-
-
3273 cq}bZ lqHkbZ] flfoy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/1/81
-
-
-
3274 ukjk;u vfXugks=h dkyh pju] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/5/1983
-
-
-
3275 jke fd'kksj feJk 116+] ckx foxzVku cjsyh
H-MIG
5000.00
27/7/81
-
*
Cancelled
3276 egs'k dqekj tk;loky nsoh izlkn] flfoy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3277 vpZuk vxzoky flfoy ykbUl cjsyh
LIG-P
1000.00
31/7/81
-
-
-
3278 d`".k eksgu vxzoky ihyhHkhr
LIG-P
1000.00
31/7/81
-
-
-
3279 v'kkssd dekj lDlsuk ladV fcgkjh yky] tsyjksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/12/1981
-
-
-
3280 bUnzjkuh 389 lqQhVksyk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
3/8/1981
2440.00
870350
28/8/84
3281 fo'k dqekj xxZ iqjkuh ekfpl QSDVh cjsyh
LIG-P
1000.00
5/8/1981
-
-
-
3282 jke izlkn ghjkyky] flfoy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3283 bUnz lDlsuk d`".k xksiky lDlsuk] ctfj;k eksrh yky cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/9/1981
-
-
-
3284 larks"k eksgu flUgk 86 dqaojiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
24/7/81
-
-
-
3285 brs[kkj vgen b'gkd vgen] jcMh Vksyk iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3286 ch-,y- jko cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
12/8/1981
-
-
-
3287 kadj yky ewy pUnz] 124 iatkc iqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/12/1981
-
-
-
3288 I;kjs yky ['kyhjke] 24 iatkciqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/11/1981
-
-
-
3289 Jherh lhrk nsoh czgeeiqjk cnka;w
H-MIG
5000.00
7/1/1982
-
-
-
3290 ljnkj ghjk flag czgeiqjk cnka;w
LIG-P
1000.00
11/1/1982
-
-
-
3291 iou dqekj fd'kksjh yky] fd'kksj cktkj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/7/82
-
-
-
3292 pUnziky flag xaxk flag] dVh dqbZ;k cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/10/81
-
-
-
3293 fojsUnzflag ckyd jke] dkuwuxks;ku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
12/10/1981
-
-
-
3294 ;ksxs'k dqekj jcM QSDVh Qrsgxat cjsyh
LIG-P
1000.00
21/8/82
-
-
-
3295 jktsUnz dqekj xqIrk jkeorh Hkou dkyh pju ekxZ lqHkk"kuxj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
11/9/1981
-
*
29/6/94
3296 Jherh fo/kk fou; flag ds-ih-flag] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/11/1981
127.00
241002
15/7/85
3297 vkseh tloUr] ihyhHkhrjksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
-
-
3298 ckcwjke 237 dkuwu xks;ku cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
2/10/1981
-
-
-
3299 izrh iky flag ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3300 lqHkk"k pUnz egjks=k 1@6 tksxhiqjk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
1/1/1984
-
-
-
3301 larks"k vjksjk iqjkuk'kgj cjsyh
LIG-P
1000.00
17/10/81
-
-
-
3302 n'kZuk jkuh iqjkuk'kgj cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3303 d`".k dqekj iqjkuk'kgj cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3304 jes'k ckcw fd'ku yky] 150 fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3305 ?ku ';ke nkl iqjlq ey] bTtrruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3306 tsBkuUn iqjlq ey] 202 jksgyhVksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3307 rqylh nkl cknw ey] dkyhckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/9/1981
-
-
-
3308 vkseizdk'k >eVey] QkYrwuxat dkyhckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
-
-
-
3309 Jherh nsodh nsoh eksgu yky] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3310 y{eu uRFkw yky] jkeiqj ckx cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/11/81
-
-
-
3311 eqjkjh yky cuokjh yky] eks- pkS/kjh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
-
-
-
3312 jke Hkjksls 715 nkeksnj nkl lkgqdkjk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
1/8/1984
-
-
-
3313 ohjsUnz dqekj vxzoky 715 lkgwdkjk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
4/8/1981
-
-
-
3314 bUnz dqaekj vxzoky 2085 LVsV cSad dkyksuh lhfoy ykbUl cjsyh
H-MIG
5000.00
4/8/1981
-
-
-
3315 lar yky iakMs lar yky Hkksfrd foKku cjsyh dkyst cjsyh
LIG-P
1000.00
2/9/1981
-
-
-
3316 fofiu pUnz 'kekZ ukud pUnz 'kekZ] 412 vkyexhjhxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/9/1981
-
-
-
3317 gjh 'kadj VaMu dSyk'k ukjk;u VaMu] Qwyokyku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3318 thr yky fe'ku nkl] gkfLiVy jksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/11/1981
-
-
-
3319 jkt dqekj ]'kadj nkl] fNih Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/10/81
-
-
-
3320 iou dqekj ]'kadj nkl] fNih Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/10/81
-
-
-
3321 fojsUnz dqaekj eMhukFk cjsyh
LIG-P
1000.00
13/7/82
-
-
-
3322 f=Hkou 'kekZ cM+h oeuiqjh cjsyh
LIG-P
1000.00
2/12/1981
-
-
-
3323 lriky 'kekZ ctfj;k iwjuey cjsyh
LIG-P
1000.00
20/11/81
642.00
305395
18/9/85
3324 ';ke fd'kksj lwjt izlkn VaMu] [oktk dqrqc cjsyh
E.W.S.I.
100.00
18/9/81
-
-
-
3325 jQhd vgen gkth uch c['k] iqjkuk 'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3326 'ksj eksgEen gkth uch c['k] iqjkuk 'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3327 Jherh xaxk nsoh ,u-th- prqoZrh] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3328 dfiy nso voLFkh ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
1/9/1981
*
306727
4/1/1986
3329 yoyhu voLFkh ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
1/9/1981
*
306728
4/1/1986
3330 vkseizzdk'k 'kekZ uRFkww yky 'kekZ] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/9/1981
-
-
-
3331 fojsUnz nRr] HkVV nqxkZ nRr HkVV] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3332 fofiu dqekjh yky f'kouUnu] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
-
-
-
3333 xaxk flag fu;ky bTtruxj cjsyh
LIG-P
1000.00
14/9/81
632.00
240450
23/5/85
3334 txnh'k pUnz oekZ bTtruxj cjsyh
LIG-P
1000.00
4/9/1981
1300.00
224010
24/12/85
3335 iznhi dqqekj f'ko eafnj ekxZ jkuh[ksr
LIG-P
1000.00
4/9/1981
-
-
-
3336 Hksktjkt vk'okuh jru pUnz vk'okuh] ujdqykxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/9/1981
-
-
-
3337 vf[ys'k pUnz lDlsuk f'ko ukjk;u] pkgckbZ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
27/2/82
-
-
-
3339 jkt dekj diwj ek/kksckMh cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
Reject
3340 lrh'k dqekj HkwM cjsyh
LIG-P
1000.00
28/9/82
-
-
-
3341 nq;ksZ/ku yky fdyk dksVh cjsyh
LIG-P
1000.00
28/9/82
-
-
-
3342 lqjsUnz dqekj euksgj flag] HkwM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3343 ?keZizdk'k lDlsuk 137 HkwM cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
26/8/81
-
-
-
3344 lq'khy dqekj lDlsuk d`".k dqekj lDlsuk] 315 dkyhckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3345 ;ksxsUnz dqekj 'kqDyk lrh'k pUnz 'kqDyk] 300 dkyhckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/11/1981
-
-
-
3346 Jherh >ch;k nsoh f'koukFk flag] ubZ cLrh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21/8/82
-
-
-
3347 lR; iky xqIrk jke Lo:i xqIrk] Nkouh fdyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
12/4/1982
-
-
-
3348 jke fd'kksj vxzoky cnzh izlkn] 550 lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/1/1984
-
-
-
3349 fojsUnz dqekj lsBh fcgkjhiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
1/8/1981
-
-
-
3350 uSu flag jkor ,e-,l-jkor] ';kexat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
12/4/1982
-
-
-
3351 Jherh foeyk jkuh jke izrki] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3352 jes'k pUnz xks;y ukjk;u nkl] flVh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3353 izrki flag dkuwuxks;ku cjsyh
LIG-P
1000.00
1/12/1986
-
-
-
3354 jktho dqekj 'kekZ txnh'k izlkn 'kekZ] 406 ?kh eMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/1/1982
-
-
-
3355 fo'kky dqekj vkyexhjhxat cjsyh
LIG-P
1000.00
11/1/1982
-
-
-
3356 izohu dqekj jkes'oj nso] HkwM iVh xyh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/10/1981
-
-
-
3357 vt; vxzoky nsodh uUnu vxzoky] oeuiqjh pVksjh xyh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3358 tehy vgen vehj c['k] ckdjxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/12/1981
-
-
-
3359 izgykn vxzoky nkeksnj nkl] jkeiqjckx cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3360 izHkk vxzoky NksVs yky vxzoky] 198 ctfj;k iwjuey cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3361 jkds'k dqekj egjk vo/k fcgkjh yky] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3362 jke izrki d`".k pUnz] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3363 lquhy dqekj d`".kyky] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3363 djekokyh vkse izdk'k] fcgkjhiqj [oktk drc cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3365 vuhy dqekj fd'ku yky] lqHkk"kuxj jcsyh
E.W.S.I.
100.00
24/9/81
-
-
-
3366 losZ'k pUnz mik/;k; Nsnkyky] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3367 jkds'k pUnz 'kekZ Nsk yky 'kekZ] uokoxat] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3368 fujatu dqekj 'kekZ cuokjh yky] 118 pks/kjkh eks- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
123.00
306717
4/1/1986
3369 juohj flag 177 dksgkM+kihj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
4/9/1981
-
-
Refund
3370 Jherh gjthr dkSj 1083] 'kkgckn dksgkM+kihj cjsyh
H-MIG
5000.00
2/8/1981
-
-
-
3371 iznhi dqekj vejsUnz ukFk] 399] essejku efB;k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
25-9-81
-
-
-
3372 iznhi dqekjk ;kelqUnj yky] 103 pkgckbz] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3373 lqHkk"k pkoyk kgnkuk dkyksuh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
31/10/81
-
-
Refund
3374 gfj d`".k pkoyk kgnkuk dkyksuh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
31/10/81
-
-
Refund
3375 clur jke pkoyk lhrkjke pkoyo] 77 'kgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
31-10-81
-
-
-
3376 gjhvkse pkoyk lhrkjk pkoyk] 77 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
31-10-81
-
-
-
3377 t; xksiky pkoyk kgnkuk dkyksuh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
2/4/1982
2520.00
875589
8/4/1985
3378 f'ko ukjk;u pkoyk kgnkuk dkyksuh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
25/10/81
2520.00
875585
4/4/1985
3379 eFkqjk nkl lkbZnkl] 'kkgnkukdkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15-10-81
-
-
-
3380 enu yky vjksjk rqylhnkl vjksjk] 84 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20-10-82
-
-
-
3381 tqcsj vyh ljoj vyh] 72 dVjk pkan [kk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21-5-82
-
-
-
3382 Jherh dSyk'kh nsoh dYiukFk frokjh] 56 fl-yk-] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/8/1982
-
-
-
3384 jktk tud clg cq} flag] 17 dsyk ckx] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/2/1982
-
-
-
3385 lk;nk csxe ute 'kelh] xyh uokokku] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3386 egrkc csxe eks- lyhe] tdkrh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3387 ljkst vkokl fodkl dkyksuh cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
277948
7/8/1982
3388 kehe vgen cjsyh dkyst cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3389 fd'koj vgen flfoy ykbUl cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3390 pUnzlsu jLrksxh kadj yky] 107 eywdiqj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3391 eks- vkfjQ] fulkj vgen] 3344 t[khjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/9/1981
-
-
-
3392 xksiky ckcw vxzoky jkeizrki vxzoky] 65 'kgckn] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24-12-81
-
-
-
3393 foiu dqekj nkmn;ky] 65 'kkgckn] vkyefxfj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24-12-81
125.00
874.505
9/4/1985
3394 lLdkj Qrsg flag loSUV Dok- cjsyh dSUV] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/10/1981
-
-
-
3395 jkecgknqj yYywjke] ckle.Mh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
29-5-99
3396 Hkkouk jkepUnz lsBh] fcgkjhiqj [oktk dqrqc] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
27-1-84
-
-
-
3397 dyUrh yky Hkkxks 252 tdkrh jcysh
L.I.G. Ist
2000.00
8/9/1981
-
-
Refund
3398 iwwju yky iky eksrh flag iky] 193 tdkrh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3399 vej flag0 ckcw jke] 431 lkgwdkjk efB;k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21-10-81
80.00
871192
1/10/1984
3400 gfj' pUnz HkkfV;k 56 flfoy ykbUl cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
9/1/81
-
-
Refund
3401 jktsxq: jkes'oj izlkn] lkgwdkjk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3402 jktsUnz dqkej ghjk yky] 254 eVdh pkSdh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
18-10-52
-
-
-
3403 pUnzkorh HkwVkuh ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
10/12/1981
-
-
-
3404 gjh vkse HkwVkuh ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
10/12/1981
-
-
-
3405 gjh'k pUnz HkwVkuh ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
10/12/1981
-
-
-
3406 vt; dqekj lDlsuk Hkou dqekj lDlsuk 311] f'ko dqVhj] fcgkjhiqj
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3407 lq/khj dqekj vxzoky gjh'k pUnz vxzoky]35 vkyefxfj] xajt cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3408 ij"kksRre izdk'k vxzoky dadj dqqqvk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
6/2/1982
-
-
Refund
3409 vthr flag fojsUnz iky flUgk] fclkSyh cnk;w
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3410 izoh.k dqekj vxzoky gjh'kpUnz vxzoky][ 734 lkgwdkjk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3411 lqqjthr flag ykEck lqcsnkj flag bUnz flag] 173 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
123.00
873874
4/1/1985
3412 jkevkljs xqIrk v'kQh yky] 228 vkyefxjxat] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3413 fot;dqekj HkkfV;k lksguyky HkkfV;k] dksgkMkihj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
157.90
240825
18-6-85
3414 iadat dqqekj ine yky] dksgkM+hihkj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3415 euksgj yky vjksjk nsonkl vjksjk] 67 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3416 mRre pUnz diwj [oktk dqrqc cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3417 cPpw yky jfo 'akdj] pkgckbZ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
14/10/82
-
-
-
3418 cklqnso lrukuh izHkqnkl] 110 fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/12/1981
-
-
-
3419 lR;iky jLrksxh lkSnkxjku cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
6/8/1981
2350.00
571059
9/1/1984
3420 lq'khy dqekj jktkjke] 587 vkteuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
14/9/81
-
-
-
3421 fuokl ikaMs d`".k nso ikaMs] nsfud vej mtkyk izsl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/10/1982
-
-
-
3422 iks'kkdh yky Naxkey] fldykiqj pksjkgk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/10/1982
-
-
-
3423 lq'khy dqekj [kaMsyoky j/kqukFk izlkn] 106 dkuwuxks;ku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3424 jke yky cuokjh yky] HkwM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
16/11/81
-
*
23/1/01
3425 lq'khy dqekj lDlsuk jke Hkjksls yky lDlsuk] izzzseuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3426 y{eh ukjk;u mny jke] dkyhckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3427 txr dqekj vxozky lwjt izdk'k] 'kgkerxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
14/9/81
-
-
-
3428 jke ewfrZ yky fe<+b Zyky] nthZ pkSd cM+k ctkj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/2/82
-
-
-
3429 NksVs yky0 fxj/kkjh yky] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13/10/81
-
-
-
3430 lqfe=k R;kxh t; izdk'k R;kxh] dsaV cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3431 m"kkjkuh ;kno jke feyu ;kno] 507 dlxjku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3432 xqy'ku dqekj 40ch 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
H-MIG
5000.00
5/8/1981
-
-
-
3433 nhid dqekj lkguh 497 fldykiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
9/4/1982
-
-
-
3434 th-ih-jkeiky 497 fldykiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2600.00
223999
24/12/85
3435 lquhy dqekj kkL=h ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
28/8/81
-
-
-
3436 cthj pUnz iatkch ekdsZZV cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
-
3437 v'kksd dqekj jkuk fcgkjhiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
-
3438 gjh d`".k fcgkjhiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
Refund
3439 jkds'k uUnk lqHkk"kuxj cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
-
3440 izse tqustk iatkch ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/80
-
-
-
3441 fojsUnz dekj dksgkM+kihj cjsyh
LIG-P
1000.00
24/9/81
-
-
-
3442 pUnkuh uUgs [kka] 410 HkwM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3443 ,l-,l-dkSj jkeiqj ckx
LIG-P
1000.00
11/1/1982
-
-
-
3444 usiky flag cjsyh dkyst cjsyh
LIG-P
1000.00
29/4/82
-
-
-
3445 Nsnw jke larks'kh] flfoy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/9/81
-
-
-
3445 vkse izdk'k 'kekZ 541 fldykiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
16/11/81
2550.00
240996
1/11/1978
3446 ,u-ds-vxzoky cjsyh dkyst cjsyh
LIG-P
1000.00
11/8/1981
-
-
-
3447 vekur mYyk [kka jQr mYyk [kka] iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
19/3/83
-
-
-
3448 ujhjke iwukjke] 261 dksgkM+kihj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13/10/81
-
-
-
3449 gjh'k tqustk fcgkjhiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
-
3450 vehj pUnz iatkch ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
24/8/81
-
-
-
3452 ]'k'kh ckyk lDlsuk fo'Ecj lgk; lDlsuk] 403 ckx xwnM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/1/1983
-
-
-
3453 f'ko dqekj lwjh bdcky pUnz] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3454 j/kqukFk vkuan gjoal yky] 221 Qjk;'kh Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/8/83
-
-
-
3455 gjoal yky 221] QjkZ'kh Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/8/83
-
-
-
3457 izHkkdj flag dUgS;k yky] 777 HkwM iVh xyh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/5/82
126.00
240416
17/5/85
3458 bUnz dqekjh f'ko dqekj fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/12/82
-
-
-
3459 f'ko dqaekj feJk lqUnj yky] 453] fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3460 lqjsUnz dqekj kkgckn cjsyh
LIG-P
1000.00
24/9/81
-
-
-
3461 ]';ke eksgu vxzoky 149 vkyexhjhxaat cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
16/11/81
-
-
Refund
3462 e/kq vxzoky lqjsUnz dqaekj] 77 'kkgckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/1/1982
-
-
-
3463 dqynhi dqekj xksiky gjh] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
12/10/1981
-
-
-
3464 bykjkuh ukx fcgkjhiqj efB;k cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
Aug-81
-
-
-
3465 jke pUnz 'kekZ iwtkjke 'kekZ] ';kexat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3467 NksVs yky nsoh nkl] QkYrwuxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/2/1982
-
-
-
3468 e/kqokyk fouksn dekj] izzzseuxj
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3469 U;kseh gkfLiVy dkyksuh bTtruxj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
24/7/81
-
-
-
3470 eksfjl eSlh tkjMu eSlh] 106 flo- yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/10/81
-
-
-
3471 izse fnoku ch-vkbZ- cktkj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
29/10/81
-
-
Refund
3472 ]'k'kh dqekj dsV cjsyh
LIG-P
1000.00
29/10/81
-
-
-
3473 jes'k dqekj nhoku dSaV cjsyh
LIG-P
1000.00
29/10/81
-
-
-
3474 txnh'k ljnkuk flfoy ykbul cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
*
17/6/02
3475 Jherh chjks nsoh fnus'k pUnz jLrksxh] oeuiqjh cjyh
E.W.S.I.
100.00
17/12/82
-
-
-
3476 xksi pUnz izHkq nkl] fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/12/1981
-
-
-
3477 txnh'k lju jLrksxh 587 oeuiqjh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
8/8/1981
2400.00
867628
12/4/1984
3478 jke ukjk;u jke ewfrZ yky] 519 fcgkjhiqj
E.W.S.I.
100.00
14/7/82
-
-
-
3479 Jherh lq'khyk jkuh [kqjkuk pqUuh yky] xksy ekdsZV cjsyh
H-MIG
5000.00
8/7/1981
-
-
-
3480 dk'khukFk ukud pUnz] eywdiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
16/6/82
-
-
-
3481 ehjk lDlsuk Vkmu gky cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
*
7/6/1995
3482 jtoUr flag glajkt] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3483 xksfcz;y lSeksfj;y tkWu lSeksvy] 129 fl-yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3484 ijekuUn 'kekZ xksih pUnz] czzgkeiqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/9/1981
-
-
-
3485 ]'kdqUryk vxzoky 242 dqgkM_kihj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
21/9/81
-
-
Refund
3486 xqjfer flag ]';ke flag] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21/9/81
-
-
-
3487 'kdqUryk nsoh jks'ku yky] dkth Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/83
-
-
-
3488 rqylh jke vxzoky 154 dkyhckMh cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
15/9/81
-
-
-
3489 jkds'k dqekj vxzoky jke Lo:i vxz-] jksfgyhVksyk iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/8/1982
134.00
585421
06-09-86
3490 fouksn dqekj vkbZ-oh-vkj-vkbZ-bTtruxj cjsyh
LIG-P
1000.00
14/9/81
-
-
-
3491 feFkys'k dqekj lqHkk"k pUnz] ckx xwnM+ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13/10/81
-
-
-
3492 jke yky dsljh yky] dqaojiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/7/1982
-
-
-
3493 jke dqaekj dVjk pkan [kka iqjkuk'kgj cjsyh
LIG-P
1000.00
18/5/82
-
-
-
3494 jke fd'kksj lDlsuk f'koukjk;u lDlsuk] fcFkjh pSuiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/9/82
-
-
-
3495 vkse izdk'k 110] ekMy Vkmu cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2680.00
306741
4/1/1986
3496 Jherh jke dksj eksgu flag] 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3497 lqjsUnz dqekj vkgqtk vkbZ-Vh-vkbZ-ds ikl dyDVjxat cjsyh
H-MIG
5000.00
10/8/1981
-
768992
15/2/84
3498 lqjsUnz ukFk :i yky] Qrsgxat iw- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
12/10/1981
-
-
-
3499 p/kj ukjk;u nRr] fl-yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/9/1981
120.00
868081
22/5/84
3500 vHk; dqekj lDlsuk jtuh dkUr lDlsuk] 212 izseuxj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
Refund
3501 izdk'k pUnz tkau vYoVZ] vkteuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
26/9/81
-
-
-
3502 ';ke yky ykyrk izlkn] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13/10/81
-
-
-
3503 ?ku ';ke nkl ;kexat cjsyh
LIG-P
1000.00
-
1300.00
241272
18/1/86
3504 ,l-ds-feJk uxsUnz ukFk feJk] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/3/82
-
-
-
3505 n'kZu yky vkuan iatkch ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
4/8/1981
-
-
-
3506 izeksn dqekj jkefuokl] oeuiqjh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3507 jke ikaMs txUukFk izlkn] czgeiqjh pVksjh xyh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/1/1982
-
-
-
3508 v'kksd dqekj feJk ch-Mh-'kekZ] nkm th dk eafnj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3509 d`".kk JhokLro fot; dqekj cjsyh] 916 HkwM+ iVh xyh cjhsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3510 uRFkw yky cq}lsu] dVjk pkan [kka cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/10/1981
-
-
-
3511 fetkZ bdcky vgen 358 'kkgckn xyh xq:}kjk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
10/3/1982
1600.00
875223
16/2/85
3512 lqjs'k izlkn 'kkeZ fcgkjhiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
-
1260.00
240771
12/6/1985
3513 vkse izdk'k 606] eks- usdiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
8/9/1981
1600.00
869681
3/8/1984
3514 'kadj yky fxj/kkjh yky] QkYrwuxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/12/1982
-
-
-
3515 deys'k dqekj jes'k pUnz 'kekZ] xaxkiqj cjssyh
E.W.S.I.
100.00
24/10/83
-
-
-
3516 ;'kiky ddM+ ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
17/8/84
-
-
-
3517 fryd jkt ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
17/8/84
-
-
-
3518 txnh'k 'kj.k d';i nqxk Zizlkn] 'kgkerxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/10/83
-
-
-
3519 gjh'k pUnz nqxk Zizlkn] 'kgkerxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/10/83
-
-
-
3520 Kku pUnz nqxk Zizlkn] 'kgkerxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/10/83
-
-
-
3521 izeksn dqekj ikaMs 436 fldykiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
12/9/1981
-
-
Refund
3522 fouksn dqekj vxzoky 436 fldykiqj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
12/1/1982
-
-
-
3523 fot; dqekj 536 fldykiqj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
12/1/1982
-
-
-
3524 jke dqqekj vxzoky fldykiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
9/12/1982
-
-
-
3525 gjh eqqjkjh vxzoky 536 fldyijq] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
12/1/1982
3963.00
023001
17-11-03
3526 vt; dqekj vxzoky jkeiqj ckx cjsyh
LIG-P
1000.00
5/9/1981
-
-
-
3529 fuajdkj ukFk vkyexhjhxat cjsyh
LIG-P
1000.00
29/6/83
-
-
-
3529 lquhy dqekj czgeiqjk cjsyh
LIG-P
1000.00
29/6/83
-
-
-
3530 ckyk nsoh jk/ksjeu lDlsuk] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
-
-
3531 'kkfyuh lDlsuk jk/ksjeu lDlsuk] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
-
-
3532 lR;ohj lDlsuk Hkw"k.k bUVj dkyst cjsyh
LIG-P
1000.00
5/9/1981
-
-
-
3533 lquhrk cktis;h 69 lkSnkxjku] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
Apr-82
2570.00
307362
9/11/1985
3533 v:.k dqekj jkeiqj ckx cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2120.00
31744
24/3/82
3534 eukst dqekj JhokLro eqdqV fckgjh yky] czgeiqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/1/1983
-
-
-
3535 m"kk dqekjh fuR;kuUn ] uhe okyh gosyh] eqjknkckn
L.I.G. Ist
2000.00
8/8/1981
2000.00
278892
21/03/83
3536 fouksn kgkerxat cjsyh
LIG-P
1000.00
5/10/1981
-
-
-
3537 gjoa'k yky ]'kkgtgkaiqj jksM cjsyh
LIG-P
1000.00
24/6/83
-
-
Refund
3538 Jherh 'kfUr dqqekjh jke n;ku] fl-yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/9/81
-
-
-
3539 vk'kk jkuh ]';ke flag] lkSnkxjku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/9/81
-
-
-
3539 lqHkk"k D;wfj;k 189, dksgkM+kihj cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3540 izHkkr pUnz usg: ikdZ cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3541 izse izdk'k cyokjh yky] fljkSyh
LIG-P
1000.00
17/8/81
-
-
Refund
3542 larks"k dqekj lDlsuk izzzzse fcgkjh lDlsuk] e.khukFk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/11/1981
-
-
-
3543 gjh vkse xqIrk cM+k cktkj cjsyh
LIG-P
1000.00
26/8/81
-
-
Refund
3544 jke iky lqnkek] cjsyh]
E.W.S.I.
100.00
16/12/81
-
-
-
3546 fot; dqekj eyweiqj] csjyh
L.I.G. Ist
2000.00
13-10-81
2490.00
895494
24-2-85
3547 dSyk'k Lo:i 980 'kkgckn] uSuhrky jksM] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
13-10-81
2490.00
879493
27-2-85
3548 f'ko lju lDlsuk bTtruxj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
3/7/1981
-
-
-
3549 ;kxsUnz ukFk gdhe dUgS;k yky xyh] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3550 ;ke yky jke izlkn] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/4/1982
-
-
-
3551 lqHkk"k Hklhu fcgkjhjiqj jksM] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
22-9-81
-
-
-
3552 lrh'k dqekj bZ'oj nkl] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/9/1981
-
-
-
3553 jkds'k ckcw txnh'k izlkn] lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
22/1/82
-
-
-
3554 jekdkUr 'kekZ 355] lkgwwdkjk cjsyh
H-MIG
5000.00
Aug-81
-
*
7/6/2004
3555 :de.kh 'kekZ xksiky 'kekZ] lkgwdkjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3556 izeksn flag xaxokj czt yky] flfoy ykbUl cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/81
-
-
-
3557 jkds'k dqekj lqjsUnz dqekj] [oktk dqrqc] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
29/9/81
-
-
-
3558 gjh'k pUnz jks'ku yky] dVh dqbZ;k lsykuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/6/82
-
-
-
3559 ds-,y-vjksjk gkdhe pUnz] 'kgnkuk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3560 ft;k my gqlSu tSnh de:y gqlsu tSnh] dksgkMkihj 'kkgckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3561 ';ke lqUnj lq[knso bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/11/1982
-
-
-
3562 Jherh izeksn ckyk feJk idkSyh ] nsojfu;k cjsyh
H-MIG
5000.00
24/7/81
-
-
-
3563 xksiky d`".k 470, HkwM+ ctfj;k] 'kkgerxat] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
1-Mar
2510.00
874571
26-4-85
3564 pUnzkorh egs'k pUnz] nhoku [kkuk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
30/9/82
-
-
-
3565 jkts'k dqekj vxzoky jk/ks yky] Qjhniqj cjsyh
H-MIG
5000.00
7/7/1982
-
-
-
3566 vkse idk'k vjksjk pUnz vjksjk] 'kgnkuk dksyksuh cjsyh8/4/82
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3567 ukjk;uh nsoh ukjk;u flag] ek/kksckMh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3568 oklqnso nkl dgjoku] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2520.00
307320
11/11/1985
3569 ;keyrk U;w ekUVs] fcgkjhiqj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2520.00
307371
1/11/1985
3570 fxjh'k pUnz JhokLro Hkwijke JhokLro] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/10/81
-
-
-
3571 izze ukjk;u ikams ukjk;u ikaMs] enkjh njoktk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3572 d`".k jkuh tudiqjh vkokl fodkl dkyksuh] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
Refund
3573 txnh'k lju 'kekZ vkfQlj dkyksuh 'kkgtgkaiqj
LIG-P
1000.00
19/5/82
-
*
6/5/1995
3574 uRFkw yky ukjk;u nkl] 560 vkyexhjhxat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/81
-
-
-
3575 iwju yky 'kekZ Hkwijke 'kekZ] txriqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3576 rlyhe v[rj ;wwuwl] vdc dksrokyh uSuhrky jksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23/9/81
-
-
-
3577 lk;jk ijohu vPNu gqlsu] usuhrky jksM cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3578 lkfo=h nsoh Hkskiky nkl] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20/4/83
-
-
-
3579 jfo dqekj txnh'k pUnz diwj] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20/4/83
-
-
-
3580 f'koukjk;u vxz- izdk'k pUnz] 402 fldykiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/81
-
-
-
3581 jfoUnz iky flag lkSnkxjku cjsyh
LIG-P
1000.00
-
1245.00
875573
4/4/1985
3582 czt eksgu cynso jkt] pkS/kjh rkykc] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/12/81
-
-
-
3583 jke ukFk lkxj psrjke] Qjhniqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/10/1981
-
-
-
3584 ek/kqjh yrk >Eeu yky] dkuwuxks;ku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
14/9/81
-
-
-
3585 izeksn Hkkjrh oklqnso Hkkjrh] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/2/1982
120.00
868262
19/5/84
3586 v'kksd Hkkjrh oklqnso Hkkjrh] fcgkjhiqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
29/1/83
120.00
868283
-
3587 v:.k dqekj Hkkjrh oklqnso Hkkjrh] izzzzzseuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
29/1/83
-
-
-
3588 ewy pUnz ekS;Z rkjk pUnz] lqHkk"kuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/6/1982
-
-
-
3589 xqjehr flag ]'kgnkuk dkyksuh cjsyh
LIG-P
1000.00
23/4/82
-
-
-
3590 gjnso flag 215 iqjkuk 'kgj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
8/10/2003
3591 mes'k dqekj jLrksxh jk/ks yky jLrksxh] dwapk lhrk jke cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/9/81
-
-
-
3592 jke 'akdj oekZ HkskykukFk oekZ] iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24/9/81
-
-
-
3593 fdju vjksjk fryd jkt vjksjk] x/td>
E.W.S.I.
100.00
20/10/81
-
-
-
3594 v'kksd dqekj 344] xqnM+_ ckx pkgckbZ] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
Refund
3595 y{eu nkl [ksy flag] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3596 Jherh lr;klpnso 112] 'kkgnkuk dkyksuyh] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3597 jtuh VaMu lqHkk"k ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3598 js[kk egjk lqHkk"k ekdsZV cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3599 izeksn dqekj xqIrk clarh yky] cM+k cktkj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
31/8/81
127.00
5451
23/9/85
3601 j/kqohj flag dqyoUr flag] pkgckbZ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/12/1982
-
-
-
3602 jfoUnz flag dqyoUr flag] pkgckbZ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/12/1982
-
-
-
3604 jek d';i esdsfu;j jksM cjsyh
LIG-P
1000.00
12/10/1981
-
-
-
3605 e/kq yrk d';i esdsfu;j jksM izseuxj cjsyh
LIG-P
1000.00
13/10/81
-
-
-
3606 larks"k dqekj dkth Vksyk cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3607 pkSgku ds'kokuh dkth Vksyk cjsyh
LIG-P
1000.00
21/8/81
-
-
-
3608 y{eu nkl yhykjke] jksgyh Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3609 xksfe ckbZ fxj/kkjh yky jksgyh Vksyk iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3610 dkS'kY;knsoh xksfoUnjke] jksgyh Vkssyk iqjkuk'kgj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
8/9/1981
-
-
-
3611 y{eh nsoh fd'ku nRr] ctfj;k buk;r xat cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/12/82
-
-
-
3612 nqxkZ izlkn cjsyh
LIG-P
1000.00
6/8//81
530.00
31729
2/3/1982
3613 dkUrk izlkn lhch-xat] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3614 kkfUr nsoh xq: cD'k] jkstsUnz uxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/9/1982
-
-
-
3615 vuqi dqekj NkoM+k gqdqe pUzn bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/9/1982
-
-
-
3616 rkfgj gqlSu egewn gqlSu] jcMh Vksyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20/8/82
-
-
-
3617 tksxsUnz iky flag txnh'k flag] bTtruxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
16-12-80
210.00
185991
13-02-07
3618 eqds'k Hklhu eD[ku yky] 'kgkckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/81
-
-
-
3619 fxjh'k Hklhu eD[ku yky] 'kgkckn cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17/9/81
-
-
-
3620 dSyk'k pUnz nqxkZ izlkn] lnj cktkj dsaV cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15/10/81
-
-
-
3621 jke lsod dkyh pju feJk] fryd dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13/10/81
119.00
867606
11/4/1986
3622 jke ckcw dkyh pju feJk] fryd dkyksuh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20/10/81
-
-
-
3623 jkds'k fj'kh vkRek izdk'k fj'kh] tkVoiqjk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21/9/81
-
-
-
3624 Hktu yky vrj pUnz] fcgkjhiqqj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3625 jks'ku yky lsok jke] 10ch 'kkgnkuk dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/9/1981
-
-
-
3626 vkRek jke dql: ey] bZ207 ?ksjtkQj[kk] iq-'kgj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3627 jked`".k v'kQhZyky] 473 dVjk pkan] iq-'k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/10/1983
-
-
-
3628 khyk lkykseu tsVh lykseu][ 7&ch 'kkgtgkiq jksM] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
1/1/82
-
-
-
3629 Qkfll jSeth ,-MCY;w eslh] ehjk dh isaB] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
Nov-81
-
-
-
3630 bUnw flag T;ksfr dVihl] 10 usg: ekdsZV cjsyh
H-MIG
5000.00
10/8/1981
6175.00
240837
19/6/85
3631 vejhd flag ,&6 'kgnkuk dkyksuh cjsyh
H-MIG
5000.00
Aug-81
6175.00
270838
19/6/85
3632 fotsUnz dqekj eaxylsu jkor] 14 usg: ekdsZV] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3633 vuhy dqekj vxzoky Hkjr xyh] cjsyh
LIG-P
1000.00
19/8/81
-
-
Refund
3634 fouksndqekj f'kojke 'kekZ] Hkeksjk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
Oct-81
-
-
-
3635 eks- ulhe eks- yrhQ] 446] eywdiqj] cjyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3636 iznhi dqekj 'kekZ jkejru yky 'kekZ] 33 dwapk lhrkjke] cjyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3637 Hkhde jke tkVo Jh gtkjh yky] xzk- jum ftyk cnk;wa
E.W.S.I.
100.00
4/2/1984
-
-
-
3638 jes'k ckcw lDlsuk 151] xqykcuxj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2320.00
821728
26-9-83
3639 izssse d`".k 240] tdkrh eks0 cjsyh
H-MIG
5000.00
3/1/1982
-
-
-
3640 foeyk jkuh lDlsuk 561] dckM+ dqvk] 'kkgckn] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2390.00
867635
8/4/1984
3641 t;nso flag jkBksj VsyhQksu ,Dlpsat cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
Refund
3642 Jherh vQljh csxe Jh uoko vyh] efLtn tgku[kku iq-'kgj]cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3643 jft;k lqYrkuk vdhy vgen] vkokl dkyksuh pkSiqyk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3644 dsljfalg xq:nRr flag] 86 fl-yk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/9/1982
-
-
-
3645 uoko flag tequk flag] 3123 tudijqh] vk-fo-] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
26-9-84
-
-
-
3646 ?ku flag vkokl fodkl dkyksuh cjsyh
LIG-P
1000.00
27/9/82
-
-
Refund
3647 dqynhi flag dslj flag] 42 pkS/kjh eks- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
Nov-81
-
-
-
3648 vkSrkj falg dslj flag] 42 pkS/kjh eks- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24-9-81
-
-
-
3649 nsohn;ky lqHkk"k uxj] jsyos dkyksuh] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3650 lwjt izdk'k feRry dkyhckMh cjsyh
LIG-P
1000.00
7/9/1982
-
*
2/6/1995
3651 izzzeksn dqekj feRry dkyhckMh cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
Refund
3652 jktdqekj lkguh dk'khjke lkguh] 846] vkokl fo- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
31-12-81
-
-
-
3653 jktsUnz dqekj dksgkM+kihj cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3654 ;qlqQ vyh eqtQQj vyh] cku[kkuk cjyh
E.W.S.I.
100.00
7/10/1981
-
-
-
3655 jes'k pUnz xqIrk fe'ku vLirky cjsyh
LIG-P
1000.00
12/8/1981
-
-
-
3656 egs'k nRr 'kekZ 153 vkyefxfjxat] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2390.00
867367
4/4/1984
3658 fugky pUnz vxzoky jkepUnz]615 ubZ cLrh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/9/1981
-
*
Cancel
3659 m"kk Hklhu ,u-ds-lkguh 488 ekMy dksyksuh] bTtruxj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
10/1/81
2600.00
306716
4/1/1986
3663 fot; y{eh 44 Cykd] vkokl ;kstuk] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
10/1/81
2560.00
305381
17-9-85
3664 Jherh xaxk nsoh vejukFk'kekZ] vk-fo- tudiqjh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/9/1981
-
-
-
3666 kdhy v[rj 219 dV?kj] fdyk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
2560.00
365381
17-9-85
3666 j{kiky flag lR;ukjk;u 'kekZ] ';kexat cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3667 lkSnkxj flag vej flag] 'kkgckn dqgkM+kihj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3668 fQjklr mYyk [kka fgder mYyk [kka] HkwM+ ikl] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
2/11/1981
-
-
-
3669 bY;kl gqlSu Q;;kt+ gqlSu] js'ke okyh xyh 'kkgckn] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
10/11/1981
-
-
-
3671 jkts'kdqekj jLrksxh NksVs yky] NksVh ceuiqjh][ cjsyh
E.W.S.I.
100.00
24-10-81
-
-
-
3672 ?ku ';ke nkl lkSnkxjku cjsyh
LIG-P
1000.00
12/8/1981
667.00
585429
06-09-86
3673 jktsUnz izlkn ik.Ms; dEikmUMu ftyk vLirky] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3674 tqYQdkj mYyk czgkeiqjk cjsyh
LIG-P
1000.00
23/7/82
-
-
Refund
3675 ewypUnz rqykjke] 9@2 jkeiqj ckx] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/11/1981
-
-
-
3676 HkkX;orh 'kekZ jks'ku yky 'kekZ] 132] HkwM+ dkuwu] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/1/1982
-
-
-
3677 feFkys'kdqekj f'ko izlkn] dkuwu xks;ku cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13-1-82
-
-
-
3679 Hkxoku nkl efyd fcgkjhiqj
H-MIG
5000.00
27/9/81
-
-
-
3680 fryd jkt fcgkjhiqj
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3681 jktho dqqqekj jke daqekj cM+h ceuiqjh
LIG-P
1000.00
10/9/1981
745.40
823559
28-09-91
3682 tyhy [kka] they [kka] 955 'kkgckn] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
27-5-82
-
-
-
3683 glhu[kka vthe [kka] 227] jkeiqj ckx]cjsyh
E.W.S.I.
100.00
17-5-82
-
-
-
3684 iq"ik jke eksgu xqIrk] uhe dh p<+kbZ] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/4/1983
122.50
873024
15-11-84
3685 nhoku pUnz 395 dgjoku] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
27-8-81
2540.00
24019
11/7/1985
3686 bUnz izdk'k eywdiqj cjsyh
LIG-P
1000.00
21/8/81
-
-
-
3687 jkeHktu jken;ky flag xzke mejfl;k ftykcjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3688 lqUnj nkl flfoy ykbUl cjsyh
LIG-P
1000.00
17/8/81
134.00
*
16/1/84
3689 fot; deqkjh bdcky pUnz] 429 HkwM+] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
23-10-81
-
-
-
3690 jkt dqekj xqIrk 32 e
L.I.G. Ist
2000.00
23-9-81
-
-
Refund
3691 egs'kdqekj jkepju dSykckx] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/1/81
-
-
-
3692 vCnqy olhe vCnqy ubZ 95 eqgYyk x<+h pkSDh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/11/1981
-
-
-
3693 lqHkk"k pUnz y{eh ukjk;.k] ,e-ch- b-dkyst] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
14-6-82
-
-
-
3694 eerk vxzoky gjh vkse vxzoky] 430 pkgckbZ] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
Jun-81
-
-
-
3695 dq-ujs'k dqekjh nqyhpUnz] vjksjk ubZ cLrh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/9/1981
120.00
868282
22-5-84
3696 lq'khy nsoh czgek lDlsuk 86 dqaojiqj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/1/81
-
-
-
3697 fdju 'kekZ :ipUnz 'kekZ] xzke o iks- fla/kkSYh cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/1/1982
-
-
-
3698 vkuUn dqekj tSu fd'kksjh yky tSu efUnj jkeuxjfdyk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/9/1981
-
-
-
3699 ]'k'kh oekZ oeiqjh cjsyh
LIG-P
1000.00
7/8/1981
134.00
3688
Transfer
3700 v'kksd dqekj Vh-,u-esgjks=k] xqykcuxj cjsyh
LIG-P
1000.00
-
-
-
-
3701 iq"ik yrk egs'k pUnz cktisbZ] 950 eyweiqj] csjyh
L.I.G. Ist
2000.00
5/4/1983
-
-
-
3702 ujsUnz dqekj dSyk'kfcgkjh] U;w ekWMy bTtruxj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
5/4/1983
-
-
-
3703 kksHkk lkguh lqHkk"kpUnz lkguh] dqgksM+kihj] cjyh
E.W.S.I.
100.00
3/2/1984
-
-
-
3704 Jherh pJn eksfguh Jh ljou dqekj vkokklfo-dkyksuh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/11/1981
-
-
-
3705 iou dqekj tSu QwypUnz tSu jkeuxj fdyk cjsyh
E.W.S.I.
100.00
21-9-81
-
-
-
3706 gjh'k pUnz 90 dqojiqj] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
4/8/1981
-
-
-
3707 'kadj yky pijklh vkbZohvkjvkbZ] bTtruxj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15-9-81
-
-
-
3708 d`".k gjh vxzoky vyhxat cjsyh
H-MIG
5000.00
-
-
-
-
3709 xqjnhi flag ljnkj izrki falg
E.W.S.I.
100.00
-
-
*
Refund
3710 jfoUnz flag cyoUr flag] 54 fl-yk- cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/9/1981
-
-
-
3711 d`".kk orh Jh [kSjkrh yky] 363 'kkgckn] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13-2-82
-
-
-
3712 Jherhvuhrk vkgwtk jes'kpUnz] vkgwtk 363 'kkgckn] cjyh
E.W.S.I.
100.00
13-7-83
-
-
-
3713 fegh ykjy 117 lh flfoy ykbu] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
8/7/1982
-
-
-
3714 vksseizdk'k 481] jksgyh Vksyk] ctfj;k buk;rxat] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
13-12-83
-
-
-
3715 Jh pUnz 'ks[kj ykyjke] 481 jksfgyh Vksyk] iqjkuk 'kgj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
13-12-83
-
-
-
3716 fouksn daqqekj 89] vkyexhjhxat cjsyh
H-MIG
5000.00
22/7/81
-
-
-
3717 Jherh 'kksHkkjkuh izhfriky flag] lh-ch-xat] cjyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3718 Jh tloUr usfoV th-bZ-usfoV] ,fj;k ijlk[ksM+k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
26-9-81
-
-
-
3719 fnus'k dqekj oa'kh/kj xqIrk] LVsV cSad] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20-10-81
-
-
-
3720 xksiky nkl izseuxj] lhchxat] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
20-10-81
-
-
-
3721 Jh equh'kpUnz kgtkns 66 jksfgyh Vksyk] iq-'k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/1/1983
-
-
-
3722 Jh lrh'kpUnz kgtkns yky] jksgyh Vksyk] 66 ] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3723 }kfjdk izlkn y[kir jke] tudiqjh vkokl fodkl
L.I.G. Ist
2000.00
-
1687.00
1871524
11/4/1985
3724 vkse izdk'k xqIrk czteksgu xqIrk] cM+h cktkj iks 'kkgcknft- gjnksbZ
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3724 egs'k dqekj 209 lwQh Vksyk] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
1/9/1981
1600.00
872071
19-10-84
3725 txnh'kpUnz kgtkns yky 66 jksfgyh Vksyk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/1/1982
-
-
-
3726 d`".kiky flag Jh csuhjke]djfi;k fo'kkjrxat] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3728 jes'kpUnz jsyos vLirky] dkyksuh bTtruxj] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
11/9/1981
-
-
-
3729 euksgj yky jLrksxh ewyk ft- cjsyh
H-MIG
5000.00
22/7/81
-
-
-
3730 v'kksd dqekj [k.Msyoky fd'ku xksiky [k.Msoky] cStukFk] ';kexat] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
6/11/1981
-
-
-
3731 xaaxkjke Qyhjke] 171 fcgkjhiqj] cjyh
E.W.S.I.
100.00
10/5/1982
-
-
-
3732 Hk"ku yky vjksjk frydjke vjksjks] 1104 tudiqjh] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
3/10/1981
-
-
-
3733 jkeyky kksHkkjke] 160 txriqj] iq-'kg-] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
7/9/1981
-
-
-
3734 osnfuf/k dUMoky eqdqUnjjke 48 dSUV] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/1/1984
-
-
-
3735 nsohnklxaxokj vk'kkjke] Hkksiriqj] uxj nsojfu;k] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
15-9-81
-
-
-
3736 Hkxoku nkl xaxokj HkVkSjk] ftyk cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
-
-
-
-
3737 vk'kkjke Hkksiyiqj jkeuxj cjsyh
E.W.S.I.
100.00
9/9/1981
-
-
-
3738 eksgu Lo:I xaxokj vk'kkjke] Hkksiriqj] jkeuxj] cjyh
E.W.S.I.
100.00
25-9-81
-
-
-
3739 d`".kk jk;l lq'khy dqekj jk;l] cgsM+h cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3740 iq[nj e.My izeFk e.My] 64 eSDfu;jjksM] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
4/11/1981
-
-
-
3741 gfjvkse Jh lhrk jke] 33 ek/kksckM+h] ';kexat] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
20-10-81
-
-
-
3742 vkseizdk'k jks'ku yky] dsljiqj udfV;k ukyk] cjsyh
E.W.S.I.
100.00
-
-
-
-
3742 cyoUr jke 33 ek/kksckM+h] cjsyh
L.I.G. Ist
2000.00
10/10/1981
-
-
-
3743 n'kuZ flag ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
20/1/83
1024.00
*
20/6/03
3744 nythr flag ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
20/1/83
-
-
-
3745 Jhjke flag ekMy Vkmu cjsyh
LIG-P
1000.00
20/1/83
-
-
-
  PREV.